הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית
כ' בסיון, תשפ"א, 31 במאי, 2021

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק (להלן – "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה, בין היתר, מינויה מחדש של גב' חנה פייאר כדירקטורית חיצונית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים; 
זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.  
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו. 
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.
בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים