דחיית מועד כינוס אסיפה כללית מיוחדת

א' בתמוז, תשע"ג, 09 ביוני, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק")
ניתנת בזה הודעה על דחיית מועד כינוס אסיפה כללית מיוחדת של הבנק שעל סדר יומה אישור תנאי כהונה וההעסקה של יו"ר הבנק, ליום ב', 17 ביוני 2013 בשעה 15:00.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999, לא השתנה ונותר בסוף יום ד', 1 במאי 2013.

לפרטים ראו דיווח הבנק בעניין מיום 27 במאי 2013 באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך​ ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

לדיווחים והודעות קודמים