הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית בהתאם לחוק החברות

ד' בחשון, תשע"ה, 28 באוקטובר, 2014

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית, כמפורט להלן:
 
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה השנתית
      
1דיון בדוחות הכספיים של הבנק ליום 31.12.2013 ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2013.
  
2מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון שלהלן: (א) משה וידמן (ב) צבי אפרת (ג) רון גזית (ד) ליאורה עופר (ה) מרדכי מאיר (ו) יהונתן קפלן (ז) יואב-אשר נחשון, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 27.10.2014 ("הדו"ח המיידי").
   
3מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית חיצונית, לפי הוראות המפקח על הבנקים, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי.
 
4מינוי מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות', כרואי חשבון מבקרים של הבנק. כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2013, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח המיידי.
מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:
 
5. האסיפה השנתית תתכנס ביום ד', ה- 3.12.2014, בשעה 10:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן,  קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 10.12.2014, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 3.11.2014 ("המועד הקובע").
 
6בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 2 ו-3 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק. הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.
 
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.
 
פרטים נוספים:
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
ביום 27.10.2014,
מס' אסמכתה 2014-01-181860.
 
 

בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים