הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

כ' באלול, תשע"ד, 15 בספטמבר, 2014

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") - הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית
בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, הנושאים שלהלן:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים בבנק, ה"ה משה וידמן, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, ויואב-אשר נחשון. מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.

2. מינויה מחדש של הגברת סבינה בירן, כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים, בהתאם לסעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות (להלן: "הוראה 301"). זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.
יצויין, כי הגברת בירן מונתה ביום 27/2/2012 כדירקטורית חיצונית לפי הוראות המפקח על הבנקים וכהונתה צפויה להסתיים ביום 26/2/2015, דהיינו, בתום שלוש שנים מיום מינויה לראשונה. בהתאם לכך, בכוונת הבנק לזמן אסיפה כללית, לצורך מינויה מחדש של הגברת בירן, בתוקף החל מיום 27/2/2015 ואילך.
הדירקטורים החיצוניים, לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999, ושאר הדירקטורים החיצוניים, לפי הוראה 301, המכהנים כיום, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
        
בכבוד רב, 
בנק מזרחי טפחות בע"מ


לדיווחים והודעות קודמים