אסיפה כללית מיוחדת

י"ז בתמוז, תשע"ג, 25 ביוני, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

בהתאם לסעיף 11ג (א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן, לכהונה נוספת בת שלוש שנים, כדירקטור חיצוני בבנק, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דירקטור חיצוני על פי חוק החברות"), בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. מר זיגלמן מכהן בבנק כדירקטור חיצוני על פי חוק החברות, החל מיום 19/9/2007 וביום 5.9.2010 אישרה האסיפה הכללית של הבנק את מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בבנק, לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, שהחלה ביום 20/9/2010.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 24/6/2013, מס' אסמכתא 2013-01-072324.

בכבוד רב, 
בנק מזרחי טפחות בע"מ


לדיווחים והודעות קודמים