הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית שנתית

כ"ה באלול, תשפ"ב, 21 בספטמבר, 2022

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק (להלן – "האסיפה השנתית"), שעל סדר יומה, בין היתר, מינויים (מחדש) של הדירקטורים, ה"ה משה וידמן, רון גזית, יהונתן קפלן, אברהם זלדמן, אילן קרמר ואלי אלרואי.
זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.

הודעה בדבר זימון האסיפה השנתית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים