כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות תשנ"ט 1999

א' באדר, תשע"ט, 06 בפברואר, 2019

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ג', ה- 12.3.2019, בשעה  15:00, במשרדי הבנק, רחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק").

1. 
הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 4.2.2019 (להלן - "הדוח המיידי"):
       
למנות את מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.
המועמד יחל את כהונתו בבנק ביום שבו האסיפה תאשר את מינויו, כאמור לעיל, או ביום שבו תודיע המפקחת על הבנקים כי אין לה התנגדות למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, לפי המאוחר מביניהם.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדים:

2.1  האסיפה תתכנס ביום ג', ה- 12.3.2019, בשעה 15:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 19.3.2019, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 10.2.2019.
בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:  (1) בעל מניות לא רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;  (2) בעל מניות רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.2 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 4.2.2019, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך


לדיווחים והודעות קודמים