הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

כ"ג באלול, תשע"ט, 23 בספטמבר, 2019

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק (להלן – "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטורים בבנק.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו, ותכלול, בין היתר, פירוט של שמות הדירקטורים שמינויים יובא לאישורה של האסיפה הכללית.
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקחת על הבנקים, בבנק ישראל.


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ


לדיווחים והודעות קודמים