כינוס אסיפה כללית שנתית 2018

י"ג בחשון, תש"פ, 11 בנובמבר, 2019

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 
 
בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1.
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2018, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני
הבנק לשנת 2018, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 11.11.2019 ("הדוח המיידי").

1.2 מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון שלהלן, כדירקטורים בבנק: (א) משה וידמן (מכהן
כיו"ר הדירקטוריון); (ב) רון גזית; (ג) יהונתן קפלן; (ד) יואב-אשר נחשון; (ה) אברהם זלדמן ; (ו) אילן קרמר ו- (ז) אלי אלרואי, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי. זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינויים האמורים או שתודיע על הסכמתה לכך.

בהתאם לתיקון להוראה 301 שפרסמה המפקחת על הבנקים, שתחילתו ביום 1.7.2020, דירקטוריון הבנק לא יכלול יותר מעשרה (10) דירקטורים; ואולם, בהתאם לתיקון האמור, תאגיד בנקאי הסבור כי לצורך תפקודו התקין של הדירקטוריון נדרש לו מספר גבוה יותר של דירקטורים, רשאי, באישור המפקחת, למנות מספר גדול יותר של חברי דירקטוריון. לעניין זה נקבע בדברי ההסבר לתיקון האמור, כי תאגיד בנקאי יוכל לפנות בבקשה למפקחת למנות מספר גדול יותר של דירקטורים, כאמור לעיל.
הבנק פנה למפקחת על הבנקים בבקשה לקבל אישור לפיו דירקטוריון הבנק יכלול עד אחד עשר (11) דירקטורים. לאחר קבלת התייחסותה של המפקחת, הדירקטוריון יבחן, ככל הנדרש, את הצורך בהסרת המינוי מחדש של אחד הדירקטורים המנויים בסעיף 2.3 לדוח המיידי, מסדר יומה של האסיפה הכללית, וכן את מינויו כדירקטור בבנק, על ידי הדירקטוריון, לתקופה קצרה יותר, בכפוף להוראות הדין; הבנק יפרסם דוח מיידי בעניין זה, ככל שיידרש על פי דין.

1.3 מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק.  כמו כן, יינתן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2018, כמפורט בסעיף 3 לדוח המיידי.

1.4 אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח ב' לדו"ח המיידי, למשך תקופה של שלוש שנים, החל מיום 1.1.2020. 

1.5 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק, לתקופה שתחילתה ביום 1.1.2020, ובכלל זה, אישור התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל, הכל כמפורט בנספח ג' לדו"ח המיידי.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:

2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', ה- 18.12.2019, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 25.12.2019, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 17.11.2019  ("המועד הקובע").
 
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.2, 1.4 ו- 1.5 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:
א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 11.11.2019, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ​


לדיווחים והודעות קודמים