כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות

כ"ד בשבט, תש"פ, 19 בפברואר, 2020

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:

התקשרות בפוליסה (להלן – "פוליסת הביטוח") לביטוח אחריות נושאי המשרה, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו בבנק ו/או בחברות באשכול הבנק, הכולל חברות בת של הבנק, ובכללן, בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ (להלן, ביחד – "נושאי המשרה"); במסגרת פוליסת הביטוח, יבוטחו גם המנהל הכללי של הבנק, המכהן מעת לעת (ובכלל זה, מי שימונה בעתיד) או שכיהן כמנהל הכללי של הבנק, וכן בעלי שליטה בבנק וקרוביהם ונושאי משרה שלבעלי שליטה בבנק ענין אישי בביטוח אחריותם, המכהנים מעת לעת (ובכללם אלה שימונו בעתיד) או שכיהנו כנושאי משרה, הכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח המיידי הנזכר בסעיף 3 להלן.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:

2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', ה- 25.3.2020, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', ה- 30.3.2020, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 25.2.2020 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה (כאמור בסעיף 1 לעיל), בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:
א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

לענין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים:

לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי לזימון אסיפה כללית, שפרסם הבנק, ביום 19.2.2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).

 

בכבוד רב,

בנק מזרחי טפחות בע"מ​​​​​

לדיווחים והודעות קודמים