מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות

תשנ"ט-1999, ובדבר עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001
ז' באלול, תש"פ, 27 באוגוסט, 2020

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 27.8.2020 (להלן - "הדוח המיידי"):

1.1 לאשר תיקונים לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן של תקנון הבנק, המצורף כנספח א' לדוח המיידי.

1.2 לאשר את כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק, בנוסחו המתוקן והמסומן, המצורף כנספח ג' לדוח המיידי;

1.3 לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר משה לארי, המנכ"ל המיועד של הבנק, לגבי תקופת כהונתו כמנכ"ל הבנק, אשר תחל ביום 16.9.2020, כמפורט בנספח ד' לדוח המיידי;


2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:

2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', ה- 15.10.2020, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 22.10.2020, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ה-14.9.2020.
בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות העומדות על סדר היום של האסיפה הכללית, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן: (1) בעל מניות לא רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה; (2) בעל מניות רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

2.2 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

2.3 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.


3. לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 27.8.2020, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).

 

לדיווחים והודעות קודמים