הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

כ"ב בשבט, תשע"ו, 01 בפברואר, 2016

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה הנושאים שלהלן:

1. מינויו מחדש של מר אברהם נוימן, כדירקטור חיצוני בבנק, כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן - "דירקטור חיצוני לפי חוק החברות"), לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שנייה), החל מיום 11.4.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. 

2. מינויו מחדש של מר יוסף שחק, כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים, בהתאם לסעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות (להלן – "דירקטור חיצוני לפי הוראות המפקח"), לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שלישית), החל מיום 26.4.2016; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il) ביום 1.2.2016.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מלדיווחים והודעות קודמים