הודעה בדבר פרסום תשקיף מדף

כ"ב באלול, תשע"ו, 25 בספטמבר, 2016

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק")

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 23 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), תשס"ח - 2008, כי ביום 25 בספטמבר, 2016 פרסם הבנק תשקיף מדף, הנושא את התאריך 26 בספטמבר, 2016 (להלן: "התשקיף"). 

ניתן לעיין בעותק של התשקיף באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתוwww.magna.isa.gov.il ובאתר של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il. 

הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות הערך.

      ​​

לדיווחים והודעות קודמים