מודעה על פרסום דוח מתקן מיום 27.7.2023 לדוח מיידי מיום 24.7.2023 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ט' באב, תשפ"ג, 27 ביולי, 2023

מודעה על פרסום דוח מתקן מיום 27.7.2023 לדוח מיידי מיום 24.7.2023 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999, ובדבר עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001

1. ביום 24.7.2023 פרסם הבנק במערכת המידע מגנא, דיווחים מיידיים על זימון אסיפה כללית של הבנק (להלן, ביחד - "הדוח המיידי"), אשר על סדר יומה, אישור תיקונים לתקנון הבנק וכן אישור כתב הפטור וההתחייבות לשיפוי של הבנק לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים ובכללם, המנהל הכללי של הבנק ובעלי שליטה בבנק וקרוביהם וכן לעובדים, הכל כמפורט בדוח המיידי. מודעות בעניין זה פורסמו גם באתר האינטרנט של הבנק (ביום 24.7.2023) וכן בשני עיתונים יומיים (ביום 25.7.2023).

בהמשך לכך, ביום 27.7.2023, פרסם הבנק באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il), דיווחים מיידיים מתקנים (מס' אסמכתא 2023-01-086154 ומס' אסמכתא 2023-01-086163) בדבר כינוס האסיפה הכללית האמורה (להלן, ביחד - "הדוח המיידי המתקן"), וזאת בשל טעות (טכנית) בנספח א' לדוח המיידי האמור; לפרטים נוספים, ראו הדוח המיידי המתקן.

2. מובהר, כי לא נערכו תיקונים במועדים שפורטו בדוח המיידי מיום 24.7.2023 (וכן במודעות שפורסמו באתר האינטרנט של הבנק ובשני העיתונים היומיים), ובכלל זה, לא נערכו שינויים במועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית ובמועד לכינוס האסיפה הכללית.


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

 

לדיווחים והודעות קודמים