דיווח מיידי על מינוי מנכ"ל

ט' בתמוז, תשע"ג, 17 ביוני, 2013

מהות האירוע: מינוי מנכ"ל

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, בהמשך לדיווח המיידי של הבנק מיום 24/4/2013, כי היום, ה – 17 ביוני 2013, קיים דירקטוריון הבנק דיון והחליט לאשר את המלצת ועדת האיתור למנות את מר אלדד פרשר למנכ"ל הבא של הבנק.

המינוי יכנס לתוקף לאחר קבלת הסכמת המפקח על הבנקים, אך לא לפני 31 באוגוסט 2013, מועד סיום כהונתו בפועל של מר אלי יונס כמנכ"ל הבנק.

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על האירוע: 17/06/2013 בשעה 12:00.


לדיווחים והודעות קודמים