כינוס אסיפה כללית מיוחדת

י"ב בטבת, תשע"ז, 10 בינואר, 2017

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ג', 14.2.2017, בשעה 15:00 במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 77, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק").

 
1.    הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:
1.1   לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת לנושאי המשרה בבנק, בנוסח המצורף כנספח א' לדו"ח המיידי שפרסם הבנק ביום 9.1.2017, מס' אסמכתה 2017-01-003454 ("הדוח המיידי"), למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום 1.1.2017.
לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לדוח המיידי.
1.2   לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר וידמן, כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, החל מיום 1.1.2017 וכן עבור התקופה שתחילתה ביום 12.10.2016 וסיומה בתום שנת 2016, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם היו"ר, הכל כמפורט בנספח ב' לדוח המיידי.
לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח המיידי.
1.3   לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אלדד פרשר, מנכ"ל הבנק, החל מיום 1.1.2017, וכן עבור התקופה שתחילתה ביום 12.10.2016 וסיומה בתום שנת 2016, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה המתוקן עם המנכ"ל, הכל כמפורט בנספח ג' לדו"ח המיידי.
לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח המיידי.

2.    מקום כינוס האסיפה ומועדה:
2.1     האסיפה תתכנס ביום ג', ה- 14.2.2017, בשעה 15:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 21.2.2017, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 15.1.2017.
2.2     בעל מניות רשאי להצביע באסיפה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3     בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4     המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3.    עיון במסמכים:
לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 9.1.2017, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. בנוסף, ניתן לעיין בדוח המיידי האמור וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הבנק (טל: 03-7559720), בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.


 

לדיווחים והודעות קודמים