הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

י"ח באדר ב, תשפ"ד, 28 במרץ, 2024

לקראת סיום כהונתו של מר משה וידמן כדירקטור וכיו"ר הדירקטוריון של הבנק, ביום 15.6.2024, ובהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, מינויו (מחדש) של מר משה וידמן כדירקטור בבנק.

זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.  

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.


בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים