הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

כ"ב בשבט, תשע"ו, 01 בפברואר, 2016

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ג', 8.3.2016, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק"). 
  
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:

1.1 תיקון תקנון הבנק - לתקן את תקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן שצורף לדוח המיידי שפורסם על ידי הבנק ביום 25.1.2016 (להלן – "הדוח המיידי), כנספח א', ולאשר את התיקונים המוצעים.

1.2 אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון של הבנק  - לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו של מר וידמן כיו"ר הדירקטוריון של הבנק, ובכלל זה, לאשר את התקשרות הבנק בהסכם ההעסקה הנוסף עם יו"ר הדירקטוריון, שתוקפו החל מיום 1.12.2015, ואשר עיקריו מפורטים בסעיף 2.3.2 לדוח המיידי.

2.
מקום כינוס האסיפה ומועדה:

2.1 האסיפה תתכנס ביום ג', ה- 8.3.2016, בשעה 15:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', ה- 15.3.2016, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ו', ה- 5.2.2016. 

2.2 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il/ ("אתר ההפצה") ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il/.

2.3 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

2.4 בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

2.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3.
עיון במסמכים:

לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק בעניין זה, באתר ההפצה, ביום 25.1.20166. בנוסף, ניתן לעיין בדוח המיידי 
האמור וכן בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי הבנק (טל: 03-7559720), בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.


לדיווחים והודעות קודמים