הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ח' באייר, תשע"ב, 30 באפריל, 2012

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941 (כפי שתוקן בסעיף 2(8) לחוק הבנקאות (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012), הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי מחדש של מר גדעון סיטרמן לכהונה נוספת בת שלוש שנים, כדירקטור חיצוני בבנק, לפי חוק החברות, התשנ"ט - 1999.
מר סיטרמן מכהן בבנק כדירקטור חיצוני, החל מיום 7/7/2009.
מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן טעון אישור בנק ישראל.
 

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
 
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.


לדיווחים והודעות קודמים