הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

כ' באייר, תשע"ג, 30 באפריל, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק")
ניתנת בזה מודעה בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של בנק ביום ג', 4 ביוני 2013, בשעה 10:00, במשרדי הבנק ברחוב ז'בוטינסקי 7, קומה 13, רמת-גן. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום ג', 11 ביוני 2013, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.

הנושא אשר על סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת
לאשר את התקשרות הבנק באשר לתנאי כהונה והעסקה של יו"ר הדירקטוריון של הבנק, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 24 באפריל 2013 (אסמכתה: 2013-01-044368).

מועד קובע, כתב הצבעה והודעות עמדה
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע באסיפה הכללית, הינו בתום יום 1 במאי 2013 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של הבנק הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

יפויי כוח להשתתפות והצבעה באסיפה יש להפקיד לפחות 48 שעות לפני מועד כינוסה, הבנק ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת-גן (טלפון: 03-7559720).

את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי הבנק, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי הבנק לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, קרי, יום 12 במאי 2013. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה.

עיון במסמכים
ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות, במשרדי הבנק בכתובת המצוינת לעיל, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון: 03-7559720). דוח זימון האסיפה ניתן לעיון גם באתר רשות ניירות ערך  ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 
 


לדיווחים והודעות קודמים