הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

י"ט באדר, תשע"ו, 28 בפברואר, 2016

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ב', ה- 4.4.2016, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 77, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק").

1.    הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות:
1.1 למנות את מר אברהם נוימן, כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שנייה), החל מיום 11.4.2016, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי שפרסם הבנק באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, ביום 25.2.2016 (מס' אסמכתה 2016-01-034534)("הדוח המיידי").
1.2 למנות את מר יוסף שחק, כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים (תקופת כהונה שלישית), החל מיום 26.4.2016, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי.
1.3 לאשר הענקה למר משה וידמן, יו"ר הדירקטוריון, של מענק שנתי בסך 246 אלפי ש"ח (1.35 משכורות), עבור שנת 2015 (עד ליום 30.11.2015), המהווה את מלוא הסכום בגין רכיב שיקול הדעת, מתוך תקרת המענק השנתי עבור שנת 2015 (עד ליום 30.11.2015); זאת, בהתאם לתנאי הכהונה וההעסקה הקודמים של יו"ר הדירקטוריון, שאושרו על ידי האסיפה הכללית, ביום 17.6.2013.

2.    מקום כינוס האסיפה ומועדה:
2.1  האסיפה תתכנס ביום ב', ה- 4.4.2016, בשעה 15:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ב', ה- 11.4.2016, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום ה', ה-3.3.2016.
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3  בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי.  

לדיווחים והודעות קודמים