הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

כ"ג באייר, תשפ"ב, 24 במאי, 2022

בהתאם לסעיף 11 ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות הבנק (להלן - "האסיפה הכללית"), שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו (מחדש) של מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים.

זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקח על הבנקים, בבנק ישראל.

 

בכבוד רב,

בנק מזרחי-טפחות בע"מ

 

לדיווחים והודעות קודמים