מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999

כ"ח בניסן, תשפ"ד, 06 במאי, 2024

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 6.5.2024, מס' אסמכתה 2024-01-043780 (להלן - "הדוח המיידי")

מינוי (מחדש) של מר משה וידמן כדירקטור בבנק, לתקופת כהונה נוספת, החל מיום 16.6.2024, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים (להלן - "המפקח") לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

בכפוף לאישור המפקח, משך כהונתו של מר וידמן כדירקטור בבנק, יהיה עד לתום האסיפה הכללית השנתית שתתקיים בשנת 2025.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים

    2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ה', ה-13.6.2024, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, ברחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 17.6.2024, באותו מקום ובאותה שעה. לעניין המניין החוקי באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה הנדחית השנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 3.2 לדוח המיידי.

    המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הוא ביום 12.5.2024 ("המועד הקובע").

    2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה שעל סדר יומה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק,  כדלקמן:

          א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;

          ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

          לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.

    2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

    2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 6.5.2024, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

 

 

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

 

לדיווחים והודעות קודמים