אסיפה כללית מיוחדת

א' בתמוז, תשע"ג, 09 ביוני, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק")

ניתנת בזה הודעה כי ביום 6 ביוני, 2016 פרסם הבנק דוח מתקן לדוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של הבנק שעל סדר יומה אישור תנאי כהונה וההעסקה של יו"ר הבנק, שתתכנס ביום ב', 17 ביוני 2013 בשעה 15:00.

במועד הקובע ובמועד האסיפה לא חל שינוי.

לפרטים ראו דיווח הבנק בעניין מיום 6 ביוני 2013 באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בע"מ.


לדיווחים והודעות קודמים