הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

כ"ג באלול, תשע"ט, 23 בספטמבר, 2019

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינויו של מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;

זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, כנדרש על פי הדין.

 

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

 

הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקחת על הבנקים, בבנק ישראל.

                                                                                                                                          בנק מזרחי טפחות בע"מ​לדיווחים והודעות קודמים