הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

כ"ב בסיון, תשפ"ב, 21 ביוני, 2022

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת, בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 21.6.2022, מס' אסמכתא 2022-01-076471 (להלן - "הדוח המיידי")           
מינויו (מחדש) של מר יוסף פלוס כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), החל מיום 20.8.2022; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך.

2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים
2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 9.8.2022, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. בהיעדר מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ג', ה- 16.8.2022, באותו מקום ובאותה שעה. לעניין המניין החוקי באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה נדחית שנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 4.2 לדוח המיידי.   
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 10.7.2022 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה שעל סדר יומה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:

א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום")) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 21.6.2022, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים