הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית שנתית

ה' באב, תשע"ב, 24 ביולי, 2012


בהתאם לסעיף 11 ג' (א') (4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי מחדש של הדירקטורים בבנק, ה"ה יעקב פרי, משה ורטהיים, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, אברהם (בייגה) שוחט, מרדכי מאיר,משה וידמן,יהונתן קפלן ויואב-אשר נחשון. מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.
 
הדירקטורים החיצוניים, לפי חוק החברות, התשנ"ט- 1999 והדירקטורים החיצוניים, לפי הוראה מס' 301 להוראות ניהול בנקאי תקין ("הוראה 301") ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301 ,לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק, בנוסחו המתוקן, כפי שיובא לאישור האסיפה הכללית.

 
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית השנתית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.
 
בכבוד רב, בנק מזרחי טפחות בע"מלדיווחים והודעות קודמים