הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

ז' בתמוז, תשע"ו, 13 ביולי, 2016


בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, אישור מינויה של גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים
(תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.2016;  זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 12.7.2016.


לדיווחים והודעות קודמים