הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

י"ג בתמוז, תשע"ח, 26 ביוני, 2018

 

מאת בנק מזרחי טפחות בע"מ

("הבנק")

 

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנק שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי דירקטור חיצוני בבנק, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("דירקטור חיצוני לפי חוק החברות"); זאת בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך, כנדרש על פי הדין.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

לעניין זה יצוין, כי ביום 6.7.2018, צפוי מר גדעון סיטרמן לסיים את כהונתו כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות (לאחר כהונה בת תשע שנים כדירקטור בבנק). עם סיום כהונתו של מר סיטרמן, כאמור, יכהן בבנק דירקטור אחד בלבד, שהינו דירקטור חיצוני לפי חוק החברות (מר אברהם נוימן), שהינו גם דירקטור בלתי תלוי וכן דירקטור חיצוני, כמשמעות מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, שהוציא המפקח על הבנקים ("דירקטור חיצוני לפי הוראות המפקח"). עוד יצוין, כי בנוסף לדירקטור החיצוני לפי חוק החברות, כאמור לעיל, מכהנים בבנק שני דירקטורים חיצוניים לפי הוראות המפקח, שסווגו גם כדירקטורים בלתי תלויים.


הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקחת על הבנקים, בבנק ישראל. 

 

בכבוד רב, 
בנק מזרחי טפחות בע"מ​​​​​​​

 

לדיווחים והודעות קודמים