הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

י"ג בתשרי, תשע"ד, 17 בספטמבר, 2013

​בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), כמפורט להלן

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה:       

1.1 מינוי גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי חוק החברות, תשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי שפרסם הבנק, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 16/9/2013, מס' אסמכתה 2013-01-147408 ("הדוח המיידי").
1.2 מינוי מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעות מונח זה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301, בנושא דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים,  כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי.

2. מקום כינוס האסיפה ומועדה:
2.1 האסיפה תתכנס ביום ד', ה- 23/10/2013, בשעה 10:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 30/10/2013, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ב- 23/9/2013 ("המועד הקובע").
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.  הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

2.3 הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

3. פרטים נוספים:
לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי.

לדיווחים והודעות קודמים