הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

כ"ד באלול, תשע"ה, 08 בספטמבר, 2015

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי מחדש של הדירקטורים בבנק, ה"ה משה וידמן, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, יואב-אשר נחשון ואברהם זלדמן.

מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא
יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.

הדירקטורים החיצוניים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 והדירקטורים החיצוניים, לפי הוראה מס' 301 להוראת ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים ("הוראה 301"), המכהנים כיום, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו
.


לדיווחים והודעות קודמים