הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ו' באב, תשע"ו, 10 באוגוסט, 2016

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה"), שתיערך ביום ד', 28.9.2016, בשעה 14:00, במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 77, רמת גן, קומה 13 ("משרדי הבנק").

1.    הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטה המוצעת:
למנות את גב' אסנת רונן, כדירקטורית חיצונית בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומדת גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שנייה), שתחל ביום 23.10.16, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי שפרסם הבנק באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, ביום 10.8.2016, מס' אסמכתה: 2016-01-100855("הדוח המיידי"); זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.

2.    מקום כינוס האסיפה ומועדה:
2.1     האסיפה תתכנס ביום ד', ה- 28.9.2016, בשעה 14:00, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', ה- 5.10.2016, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו ביום 29.8.2016.
2.2     בעל מניות רשאי להצביע באסיפה, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3     בנוסף, בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4     המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.


לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי.  
 
 

לדיווחים והודעות קודמים