כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות

כ' באדר, תשע"ט, 25 בפברואר, 2019

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999
ב​נק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:
 
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כמפורט בדוח המיידי שפרסם הבנק ביום 25.2.2019 (להלן - "הדוח המיידי"):   
     
1.1  למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו של מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (העומד גם בתנאי הכשירות של דירקטור חיצוני, לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 301), לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שלישית), שתחל ביום 11.4.2019; זאת, בכפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לכך.
 
1.2 לתקן את תקנות 55, 89 ו- 92 לתקנון הבנק, בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן, כמפורט בסעיף 1.2.3 לדוח שהמיידי שפרסם הבנק ביום 25.2.2019, בדבר זימון האסיפה הכללית המיוחדת, בעניין זה, ולאשר את הנוסח המתוקן האמור, הכולל את התיקונים המוצעים (המסומנים בקו תחתי ובקו חוצה).
 
2.  מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:
 
2.1  האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 2.4.2019, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום 10.4.2019, באותו מקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ב- 3.3.2019.
 
בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:  (1) בעל מניות לא רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;  (2) בעל מניות רשום (כהגדרתו בדוח המיידי) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
 
2.2  בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע האסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
 
2.3  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
 

3. לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 25.2.2019, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il).


לדיווחים והודעות קודמים