אסיפה כללית מיוחדת

כ"ט בתשרי, תשע"ד, 03 באוקטובר, 2013

בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") - הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי מחדש של הדירקטורים בבנק, ה"ה משה וידמן, משה ורטהיים, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, ויואב-אשר נחשון.

מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינויים האמורים או שיודיע על הסכמתו לכך.
לעניין זימון אסיפה כללית מיוחדת שעל סדר יומה מינויו מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור חיצוני בבנק, לפי הוראה מס' 301 להוראות ניהול בנקאי תקין (להלן- "הוראה 301") ומינויה של גב' אסנת רונן כדירקטורית חיצונית בבנק, לפי חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן – "חוק החברות"), ראו דוח שפרסם הבנק ביום 16/09/13 .הדירקטורים החיצוניים, לפי חוק החברות ושאר הדירקטורים החיצוניים, לפי הוראה 301, המכהנים כיום, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.
הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו

 

בכבוד רב, 
בנק מזרחי טפחות בע"מ

לדיווחים והודעות קודמים