הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית

כ' בחשון, תשע"ט, 29 באוקטובר, 2018


בהתאם לסעיף 11ג(א)(4) לפקודת הבנקאות, 1941, הבנק מתכבד לפרסם הודעה מקדימה על כוונתו לזמן אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של הבנק, שעל סדר יומה, בין היתר, מינוי מחדש של הדירקטורים שלהלן: משה וידמן, צבי אפרת, רון גזית, ליאורה עופר, מרדכי מאיר, יהונתן קפלן, יואב-אשר נחשון ואברהם זלדמן. מינויים מחדש של הדירקטורים האמורים כפוף לכך שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינויים האמורים או שתודיע על הסכמתה לכך. 

הודעה בדבר זימון האסיפה הכללית, תפורסם בנפרד, 21 ימים לפחות מיום פרסום הודעה מקדימה זו.

הדירקטורים החיצוניים לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 וכן הדירקטורים החיצוניים לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 301, בנושא "דירקטוריון", שהוצאה על ידי המפקח על הבנקים (להלן – "הוראה 301"), המכהנים כיום, ישלימו את תקופת כהונתם כדירקטורים בבנק, על פי הוראות הדין והוראה 301, לפי העניין, ובהתאם להוראות תקנון הבנק.
הודעה מקדימה זו תימסר גם למפקחת על הבנקים, בבנק ישראל.
בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ  

לדיווחים והודעות קודמים