הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת ב-26 בדצמבר 2012

ד' בכסלו, תשע"ג, 18 בנובמבר, 2012

בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן-"הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית מיוחדת, שתערך ביום ד', ה- 26/12/2012, בשעה 10:30 במשרדי הבנק, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13 (להלן-"משרדי הבנק"). 
 
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית המיוחדת ותמצית ההחלטה המוצעת, הינה:


למנות את מר אברהם נוימן כדירקטור חיצוני בבנק, כמשמעותו לפי הוראת ניהול בנקאי תקין, בעניין דירקטוריון, שנתן המפקח על הבנקים, לתקופת כהונה של שלוש (3) שנים, שמתחילה במועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.


2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדה:

2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ד', ה- 26/12/2012, בשעה 10:30, במשרדי הבנק. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ד', 2/1/2013, באותו מקום ובאותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 1822 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הינו ביום  25/11/2012 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת

בסעיף 1 לעיל, באמצעות כתב הצבעה. 
 
2.2 כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן:
אתר ההפצה של רשות לניירות ערך  (להלן - "אתר ההפצה")
אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב תל אביב בע"מ הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה.

 2.3 את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן - "המסמכים המצורפים") כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק עד 72 שעות לפני מועד כינוס  האסיפה. לענין זה, "מועד ההמצאה"
הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים  המצורפים לו, למשרדי הבנק.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.
 

2.4 הבנק אינו מאפשר הצבעה באמצעות האינטרנט.

 
3. עיון במסמכים:

לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפרסם הבנק באתר ההפצה, ביום 15.11.20122. בנוסף, ניתן לעיין בדוח המיידי האמור וכן בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי הבנק (טל: 03-7559720), בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה.
לדיווחים והודעות קודמים