הודעה מקדימה על זימון אסיפה כללית מיוחדת

י"א בכסלו, תשפ"ב, 15 בנובמבר, 2021

מודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של בנק מזרחי טפחות בע"מ
בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הבנק") מודיע בזה, על כינוס אסיפה כללית שנתית ("האסיפה הכללית"), כמפורט להלן:
1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:         
1.1 דיון בדוחות הכספיים של הבנק, ליום 31.12.2020, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני הבנק לשנת 2020, כמפורט בסעיף 1 לדוח המיידי לזימון האסיפה הכללית שפרסם הבנק, ביום  15.11.2021 ("הדוח המיידי"). 
1.2 מינוי מחדש של בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואי החשבון המבקרים של הבנק, וכן דיווח על שכרם של רואי החשבון המבקרים, לשנת 2020, כמפורט בסעיף 2 לדוח המיידי.
1.3 מינויו (מחדש) של מר גלעד רבינוביץ כדירקטור חיצוני בבנק לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, לתקופת כהונה נוספת של שלוש (3) שנים (תקופת כהונה שניה), החל מיום 12.3.2022; זאת, בכפוף לכך שהמפקח על הבנקים לא יודיע על התנגדותו למינוי האמור או שיודיע על הסכמתו לכך. 
2. מקום כינוס האסיפה הכללית ומועדים:
2.1 האסיפה הכללית תתכנס ביום ג', ה- 21.12.2021, בשעה 15:00, במשרדי הבנק, ברח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, קומה 13. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ה', ה- 28.12.2021, באותו מקום ובאותה שעה. לעניין המניין החוקי באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית הראשונה, כאמור לעיל (ככל שתתקיים), ולעניין המועד והמניין החוקי באסיפה נדחית שנייה (ככל שתתקיים), ראו סעיף 4.2 לדוח המיידי.
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הינו ביום 22.11.2021.
2.2 בעל מניות רשאי להצביע באסיפה הכללית, בהצבעה לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.3 לעיל, בין היתר, באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי הבנק, כדלקמן:
א. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום") - עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה;
ב. בעל מניות רשום (דהיינו, מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות) - עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי הבנק.
2.3 בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לבנק במערכת ההצבעה האלקטרונית, עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
2.4 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
3. פרטים נוספים: לפרטים נוספים, ראו את הדוח המיידי שפרסם הבנק, ביום 15.11.2021, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (http://www.magna.isa.gov.il)..
                                                                                                     
בכבוד רב,
                                                                                                     
בנק מזרחי טפחות בע"מ

  

לדיווחים והודעות קודמים