אושרו יחסי הלימות ההון החדשים של מזרחי-טפחות

י"ז בחשון, תשע"א, 25 באוקטובר, 2010

דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות יעקב פרי, החליט כי יחס הון הליבה של הבנק יהיה בשיעור שלא יפחת מ-7.5%. זאת, בהמשך להוראות המפקח על הבנקים מה- 30 ביוני 2010 בנושא. על מנת להבטיח, כי יחס הון הליבה לא יפחת מהשיעור שנקבע הנחה הדירקטוריון את ההנהלה לפעול לשמירת שולי ביטחון נאותים. כמו כן החליט הדירקטוריון, כי יחס הלימות ההון הכולל של הבנק לא יפחת מ-12.5%.
 
מנכ"ל הבנק, אלי יונס, ציין בישיבה, כי העובדה שיחס הון הליבה החדש קרוב מאוד לשיעור המינימום שקבע בנק ישראל, היא תוצאה של פרופיל הסיכון הנמוך המאפיין את מזרחי-טפחות, הודות למשקל הגבוה-יחסית של הפעילות הקמעונאית במבנה המאזן של הבנק. "הלימות הון ליבה של 7.5% עם שולי ביטחון מספקים, תאפשר למזרחי-טפחות להמשיך ולהתפתח בקצבי גידול מהירים, בתוואי התוכנית האסטרטגית של הבנק, ובה-בעת להחזיק בסיס הון רחב מספיק למגוון תרחישים אפשריים", אמר יונס.
 
כפועל יוצא של ההחלטה להעלות את שיעור הלימות הון הליבה מ-6.7% ל-7.5% לפחות, החליט הדירקטוריון גם על עדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק.
 
על פי ההחלטה יעד התשואה להון מפעולות רגילות בשנת 2013 יעמוד על כ-15% ולא על כ-18%. בעניין זה אמר המנכ"ל, כי השינוי ביעד התשואה להון הוא מתמטי, ונגזר באופן ישיר מהעלאת יחס הלימות הון הליבה והגדלת בסיס ההון של הבנק. "אין כל שינוי ביעדים שהבנק הציב לעצמו בשנים הקרובות, בתחומי ההכנסה וההוצאה והרווח", הדגיש יונס.

לדיווחים והודעות קודמים