מידע כספי לשנת 2018

כ"א באדר ב, תשע"ט, 28 במרץ, 2019

סך כל ההכנסות: 6,889 מיליון ₪

בהשוואה ל-6,000 מיליון ₪ בשנת 2017

גידול של 14.8%


הכנסות המימון: 5,367 מיליון ₪

לעומת 4,483 מיליון ₪ בשנה המקבילה

עליה של 19.7%

 

יחס הון עצמי רובד 1: 10.01%; יחס הון כולל: 13.64%

 

בשנת 2018 הפריש הבנק 546 מיליון ₪ בגין החקירה האמריקאית

 

הרווח הנקי לאחר ההפרשות בגין החקירה: 1,206 מיליון ₪

המשקף תשואה שנתית על ההון של 8.5%

 

רווח, רווחיות ויעילות בנטרול השלכות ההפרשות:

 

הרווח הנקי ב-2018: 1,647 מיליון ₪

לעומת 1,347 מיליון ₪ ב-2017

גידול של 22.3%

 

התשואה להון: 11.6%

 

יחס יעילות: 57.2%

 


המשך צמיחה לצד סיום החקירה האמריקאית

 

לאחר כחמש שנים של חקירה הגיע הבנק להסכמות עם משרד המשפטים האמריקאי וחתם על הסדר המסיים את הפרשה. את חלק הארי של ההפרשות בגין החקירה – 546 מיליון ₪, ביצע הבנק בשנת 2018, דבר שהשפיע על התוצאה המדווחת בשנה זו. ואולם, כאשר בוחנים את הפעילות השוטפת והנורמטיבית של הבנק עולה תמונה מובהקת של המשך מגמת ההתפתחות העסקית, בתוואי התוכנית האסטרטגית, לא רק בהשוואה לשנה הקודמת אלא גם בראיה רב-שנתית.

בין השנים 2014 ל-2018 נרשם בסך כל המאזן גידול שנתי ממוצע של 6.8%, האשראי לציבור עלה בממוצע ב-7.1%, פיקדונות הציבור צמחו ב-7.0% בממוצע שנתי וההון העצמי גדל ב-8.0% בממוצע.

 


עליה נוספת בחלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות

 

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2018 צמיחה בסעיפי המאזן העיקריים. כך בין השאר, הגיע האשראי לציבור לכ-194.4 מיליארד ₪, גידול של 7.3% בהשוואה לסוף 2017, כאשר באשראי לעסקים נרשמה עליה מרשימה של 12.0%. פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-199.5 מיליארד ₪, עליה של 8.7% לעומת התקופה המקבילה.

כתוצאה מכך, חלה עליה נוספת בחלקה של קבוצת מזרחי-טפחות בתוך חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. על-פי הנתונים לסוף שנת 2018, גדל חלקה של קבוצת הבנק באשראי לציבור לכ-19.1% מהפעילות בתחום, ונתח השוק של מזרחי-טפחות בפיקדונות הציבור הגיע לכ-16.4%.


גיוסי הון ומכירת תיקי משכנתאות למוסדיים

 

גם בשנת 2018 פעלה קבוצת מזרחי-טפחות לגיוס מקורות ארוכי טווח בשוק ההון ובה-בעת נמשך שיתוף הפעולה עם הגורמים המוסדיים, בין השאר, באמצעות מכירת תיקי הלוואות לדיור.

במהלך השנה ביצעה הקבוצה שתי הנפקות של כתבי התחייבות מותנים מסוג CoCo, המוכרים כהון רובד 2, באמצעותן גייסה סכום כולל של כ-900 מיליון ₪.

שיתוף הפעולה עם הגורמים המוסדיים נמשך גם ב-2018. במסגרת זאת, מכר הבנק במהלך השנה למספר גופים מוסדיים, 80% מתיקי הלוואות לדיור בסכום כולל של כ-2.7 מיליארד ₪. תיקים אלה כוללים הלוואות ששיעור המימון בהן אינו עולה על 60%.

אלדד פרשר: 2018 התאפיינה בהמשך תנופת הצמיחה וההתרחבות של הבנק במקביל לחתימה על הסדר עם משרד המשפטים בארצות הברית

"החתימה על ההסדר עם משרד המשפטים בארצות הברית לאחר חקירה של כחמש שנים וההפרשות שבוצעו בגינה, השליכו באופן טבעי על התוצאה המדווחת ב-2018. עם זאת, בנטרול השלכותיהן של הפרשות אלו, הבנק היה מדווח על רווחי שיא ותשואה להון של 11.6%, כאשר יעד התשואה להון בתוכנית האסטרטגית לשנת 2021 הוא 11.5%. המשך תנופת הצמיחה וההתרחבות, במגוון תחומי הפעילות, מהווה הוכחה נוספת לעוצמתו של הבנק ולמחויבותם יוצאת הדופן של אלפי עובדיו ומנהליו.

כך, בין השאר, סך כל ההכנסות (מפעילות מימון, מעמלות ומהכנסות אחרות) בשנת 2018 הגיעו לשיא של כ-6.9 מיליארד ₪ כשהכנסות המימון (מריבית ושלא מריבית) זינקו ב-19.7%. בכל סעיפי המאזן העיקריים נרשמה עליה נאה, בהשוואה לשנת 2017, ובכלל זה באשראי לציבור – 7.3%, בפיקדונות הציבור – 8.7%, בהיקף המאזן – 7.6% ובהון העצמי שעלה ב-7.3%.

גם ב-2018 המשיך הבנק לפעול להגברת המיקוד העסקי, בהתאם לאחד מיעדיה המרכזיים  של התוכנית האסטרטגית החמש-שנתית של הבנק. היקף האשראי לסקטור העסקי צמח בשנת 2018 ב-12.0% בהשוואה לשנה המקבילה, כשהכנסות המימון מהפעילות העסקית טיפסו ב-13.5% לעומת 2017.

אסטרטגיית הצמיחה של מזרחי-טפחות באה לביטוי גם ב-2018, בפתיחת 6 סניפים חדשים והרחבת הפריסה הסניפית ל-193 סניפים ושלוחות, בגיוס עשרות אלפי לקוחות חדשים – משקי בית ועסקים, בהרחבת נתחי השוק של הקבוצה באשראי ובפיקדונות, ובשימור מעמדו המוביל של הבנק בשוק המשכנתאות. זאת, תוך פיתוח והטמעה של כלים ואמצעים מתקדמים לשדרוג חוויית השירות ללקוחות הבנק.

בד בבד, ראוי לציין את המשך השיפור בתוצאותיו של בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות. יהב סיים את שנת 2018 עם תשואה להון של 10.2% בהשוואה ל-7.1% בשנה הקודמת, ותרומתו לרווחי הקבוצה הסתכמה ב-68 מיליון ₪.

ההגעה להסדר עם משרד המשפטים האמריקאי תאפשר לבנק להתמקד בשנת 2019 בהשגת יעדי התוכנית האסטרטגית ולחזור, כבר במהלך השנה, למתווה חלוקת הדיבידנד", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.


נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2018 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 בדצמבר

שיעור שינוי

 

2018

2017

ב-%

אשראי לציבור, נטו

194,381

181,118

7.3

פיקדונות הציבור

199,492

183,573

8.7

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)

14,681

13,685

7.3

סך כל המאזן

257,873

239,572

7.6

 

רווח ורווחיות

 

שנת

שיעור שינוי

 

2018

2017

ב-%

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

5,367

4,483

19.7

עמלות והכנסות אחרות

1,522

1,517

0.3

סך הכנסות

6,889

6,000

14.8

הוצאות בגין הפסדי אשראי

310(1)

192

-

הוצאות תפעוליות ואחרות

4,384(2)

3,611

21.4

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,206(2)

1,347

(10.5)

 

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)

 

31 בדצמבר

 

2018

2017

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

תשואת הרווח הנקי על ההון

8.5(2)

10.2

פיקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

102.6

101.4

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

10.01

10.20

יחס המינוף

5.42

5.48

יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)

116

118

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (Cost  income ratio)

63.6(2)

60.2

 

 

 

נתונים נוספים

 

 

מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום 31 בדצמבר

63.14

64.19

דיבידנד למניה (באגורות)

106

144

 

 

(1)   ההוצאות בגין הפסדי אשראי הושפעו ממיצוי מסוים בגבייה, לעת עתה, של חובות שנמחקו בעבר.

(2)   ההוצאות התפעוליות והאחרות, בשנת 2018, כוללות הפרשה של 546 מיליוני שקלים חדשים בגין חקירת משרד המשפטים בארצות הברית (425 מיליוני שקלים חדשים ברבעון השני של השנה ו-121 מיליוני שקלים חדשים ברבעון הרביעי של השנה).

 

הרווח הנקי והיחסים הפיננסיים הנובעים מהפעילות השוטפת של הבנק, כלומר, ללא השלכות ההפרשות בגין החקירה:

רווח נקי בשנת 2018                                                                        1,647 מיליוני שקלים חדשים.

תשואה על ההון בשנת 2018                                                            11.6%.

יחס יעילות בשנת 2018                                                                   57.2%.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים