תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019

ט"ו באייר, תשע"ט, 20 במאי, 2019

הרווח הנקי ברבעון הראשון: 404 מיליון ₪

לעומת 343 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

עליה של 17.8%

 

ההון העצמי: כ-15.1 מיליארד ₪

לעומת כ-13.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה

גידול של 8.9%

 

התשואה על ההון העצמי: 11.3%

לעומת 10.3% ברבעון הראשון של 2018

ו-8.5% בשנת 2018 כולה

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת: 1,349 מיליון ₪

לעומת 1,141 מיליון ₪ ברבעון המקביל

צמיחה של 18.2%

 

סך כל ההכנסות: 1,697 מיליון ₪

לעומת 1,544 מיליון ₪ בתקופה המקבילה

עליה של 9.9%

 

יחס היעילות Cost Income Ratio  58.1%

 


התרחבות מואצת בבנקאות העסקית

 

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית, המשיך הבנק גם ברבעון הראשון להרחיב את פעילותו אל מול הסקטור העסקי, בהשוואה לרבעון המקביל. הדבר בא לביטוי הן בהיקף האשראי שהועמד לעסקים בכל הסגמנטים והן בהכנסות המימון מפעילות זו. כך, בין השאר, צמח האשראי לעסקים קטנים וזעירים ב-14.2%, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-15.0% והאשראי לעסקים גדולים עלה ב-7.6%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2018.

הכנסות המימון מהפעילות במגזר העסקי טיפסו ב-13.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בלטו במיוחד הכנסות המימון מעסקים קטנים וזעירים עם עליה מרשימה של 20.3% והכנסות המימון מעסקים בינוניים שצמחו ב-17.2%.

 

המשך צמיחה בסעיפי המאזן העיקריים

 

תנופת הצמיחה בפעילות הבנק משתקפת בהתפתחות סעיפי המאזן העיקריים. סך כל המאזן ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-260.0 מיליארד ₪, גידול של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; האשראי לציבור צמח ברבעון הראשון לכ-196.3 מיליארד ₪, עליה של 6.9%, לעומת הרבעון המקביל בשנת 2018; פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-204.8 מיליארד ₪, גידול של 9.5% בהשוואה לתקופה המקבילה, תוך המשך טיוב תמהיל התיק והגדלת משקלם של פיקדונות משקי הבית והעסקים הקטנים; ההון העצמי של הבנק המשיך לטפס והגיע לכ-15.1 מיליארד ₪ – תוספת של כ-1.2 מיליארד ₪ לעומת הרבעון הראשון של השנה החולפת – עליה של 8.9%.

 


מהלכים בתחום הטכנולוגיה והדיגיטל

תפיסת השירות של מזרחי-טפחות מבוססת על המודל ההיברידי הייחודי לבנק, לפיו במרכז מערכת היחסים עם הלקוח עומד הבנקאי האישי בסניף, ומסביבו מעטפת טכנולוגית מתקדמת. המאמץ להבטיח את הפתרונות הטכנולוגיים החדשניים ביותר עבור לקוחות הבנק נמשך גם ברבעון הראשון. במסגרת זו, השיק הבנק אפליקציית ניהול חשבון חדשה, המאפשרת ללקוחות לקבל מידע רב ולבצע מגוון פעולות באופן ידידותי ונוח. האפליקציה החדשה נותנת מענה למגמות עולמיות של הפיכת המובייל לכלי מרכזי לביצוע פעולות בחשבון הבנק, תוך שמירת הקשר האישי עם הבנקאי. בד בבד, החליט הבנק על החלפת מערכת הליבה בתחום שוק ההון - צעד פורץ דרך שאף בנק ישראלי, להוציא בנק יהב, לא נקט עד היום.

אלדד פרשר: תוצאות הרבעון משקפות המשך התרחבות בפעילות הבנק תוך הגברת המיקוד העסקי בהתאם לתוכנית האסטרטגית

"הדוח הכספי של מזרחי-טפחות ברבעון הראשון של 2019 מצביע על המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, תוך צמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים: בהיקפי האשראי והפיקדונות, בהכנסות המימון ובסך כל ההכנסות, בהון העצמי ובסך כל המאזן. הודות לכך נרשמה עליה של 17.8% ברווח הנקי ל-404 מיליון ₪ בהשוואה ל-343 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2018, המשקף תשואה להון מרשימה של 11.3% בהשוואה ל-10.3% ברבעון המקביל ו-8.5% בשנת 2018 כולה.

תיק האשראי של הבנק גדל ברבעון הראשון ב-6.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר התפלגות הצמיחה באשראי מלמדת על המשך הגברת המיקוד העסקי, כפי שנקבע בתוכנית האסטרטגית. האשראי לעסקים זינק ב-11.5% לעומת הרבעון המקביל – צמיחה המגיעה מכל הסגמנטים העסקיים, כשבמקביל הכנסות המימון מפעילות זו טיפסו ב-13.8% בהשוואה לרבעון הראשון ב-2018, כתוצאה מהגידול בהיקף האשראי העסקי והשיפור במרווחים.

בד בבד, ממשיך הבנק להוביל את שוק המשכנתאות עם תיק הלוואות לדיור (כולל הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים) של 127 מיליארד ₪, עליה של 5.5% לעומת הרבעון הראשון של 2018. ההכנסות מפעילות המשכנתאות הסתכמו ב-441 מיליון ₪, גידול מרשים של 10.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הסכום הכולל של ההכנסות בבנק הגיע ברבעון הראשון של השנה לכ-1.70 מיליארד ₪, גידול של 9.9% בהשוואה לרבעון המקביל – שיעור גבוה מקצב הגידול באשראי לאורך התקופה (6.9%).

בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג שיפור ניכר בתוצאותיו הכספיות. ברבעון הראשון של 2019 רשם יהב רווח נקי של 36 מיליון ₪, עליה של 20% לעומת הרבעון המקביל ותשואה להון של 10.6%. הגידול ברווחי בנק יהב נובע מגידול בהיקפי הפעילות, שיפור במרווחי המימון ושמירה על רמת הוצאות יציבה.

תמונת הצמיחה וההתרחבות בפעילות קבוצת מזרחי-טפחות משתקפת גם ביחס היעילות (Cost Income Ratio) האיכותי של הבנק, שעמד בסוף הרבעון על 58.1%.

לאחר הפסקה של מספר רבעונים מעריך הבנק, כי יוכל לחזור ולחלק דיבידנד כבר בגין רווחי הרבעון השני של 2019", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.


נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים

ליום 31 במרץ 2019 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 במרץ

שיעור שינוי

2019

2018

ב-%

אשראי לציבור, נטו

196,271

183,628

6.9

פיקדונות הציבור

204,777

187,066

9.5

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)

15,121

13,890

8.9

סך כל המאזן

260,011

242,805

7.1

 

 

 

 

 

 

 

רווח ורווחיות

 

רבעון ראשון

שיעור שינוי

2019

2018

ב-%

סך הכנסות המימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,288

1,171

10.0

עמלות והכנסות אחרות

409

373

9.7

סך הכנסות

1,697

1,544

9.9

הוצאות בגין הפסדי אשראי

76

82

(7.3)

הוצאות תפעוליות ואחרות

986

912

8.1

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

404

343

17.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)

31 במרץ

 

 

2019

2018

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

תשואת הרווח הנקי

11.3

10.3

פיקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

104.3

101.9

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

10.12

10.16

יחס המינוף

5.54

5.43

יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)

120

125

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (Cost income ratio)

58.1

59.1

נתונים נוספים

 

 

מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום 31 במרץ

74.60

67.03

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים