מידע כספי לרבעון השני 2019

י"א באב, תשע"ט, 12 באוגוסט, 2019

הרווח הנקי ברבעון השני של 2019: 576 מיליון ₪
לעומת 207 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד(*)
גידול(**) של 178.3%

התשואה על ההון העצמי ברבעון השני: 15.8%

הכנסות המימון ברבעון השני: 1,632 מיליון ₪
לעומת 1,474 מיליון ₪ ברבעון השני של 2018
עליה של 10.7%

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2019: 980 מיליון ₪
לעומת 550 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד(*)
גידול(**) של 78.2%

התשואה על ההון העצמי במחצית הראשונה: 13.3%

יחס היעילות (Cost-Income Ratio):
ברבעון השני של 2019 – 49.9%
במחצית הראשונה של השנה: 53.6%

יחולק דיבידנד בסכום של 392 מיליון ₪
בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019

(*) ברבעון השני של 2018 נכללה הפרשה של 425 מיליון ₪ בגין החקירה בארה"ב. בנטרול השלכות החקירה הגיע הרווח הנקי ברבעון השני של 2018 ל-472 מיליון ₪, ובמחצית הראשונה של 2018 ל-815 מיליון ₪.

(**) בנטרול השלכות החקירה - גידול של 22.0% בין שני הרבעונים ושל 20.2% בין שתי המחציות.


המשך התרחבות תוך הצגת נתוני שיא רבעוניים

תוצאות הרבעון השני של 2019 משקפות את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, כפי שהיא באה לביטוי במגוון האפיקים: בהיקפי האשראי והפיקדונות, בסך המאזן, בהון העצמי, בהכנסות בכלל ובהכנסות המימון בפרט.

הודות לכך, נרשמו נתוני שיא במספר פרמטרים מרכזיים. כך, בין השאר, הגיע הרווח הנקי ברבעון השני ל-576 מיליון ₪; סך כל ההכנסות ברבעון חצו לראשונה את רף ה-2 מיליארד ₪ והגיעו ל-2,027 מיליון ₪; תשואת הרווח הנקי על ההון ברבעון זינקה לשיעור של 15.8% ויחס היעילות (Cost-Income Ratio) ברבעון השני ירד לשיעור של מתחת ל-50%.


יישום מואץ של התוכנית האסטרטגית

מאז תחילת 2017 פועל מזרחי-טפחות על-פי תוכנית אסטרטגית חמש-שנתית, שבה מוגדרים היעדים המרכזיים שקבוצת הבנק אמורה להגיע אליהם בסוף שנת 2021.

תנופת ההתרחבות המאפיינת את הבנק בשנתיים וחצי האחרונות, הובילה ליישום מואץ של התוכנית האסטרטגית, באופן שהבנק נוגע כבר כיום ביעדיה המרכזיים, או נמצא קרוב מאוד אליהם. התשואה להון במחצית הראשונה של 2019 הגיעה בחישוב שנתי ל-13.3%, אל מול יעד של 11.5% בסוף 2021. יחס היעילות במחצית הגיע לשיעור של 53.6% בהתאם ליעד (יחס נמוך מ-55%), שנקבע לתום תקופת התוכנית האסטרטגית.

על פי נתוני הרבעון הראשון של שנת 2019, מחזיקה קבוצת מזרחי-טפחות בנתח שוק של 19.1% באשראי לציבור (מול יעד של 19.5% בסוף 2021); בנתח שוק של 16.6% בפיקדונות הציבור (לעומת יעד של 17.5%) ובנתח שוק של 16.7% בסך המאזן (מול יעד של 17.0%).


פריסה סניפית אופטימלית

בהתאם לתפיסת השירות הייחודית של מזרחי-טפחות ובניגוד מוחלט למגמה במערכת הבנקאית, ממשיך הבנק להרחיב את הפריסה הסניפית שלו ולהנגיש את השירות האישי והאנושי לציבור הרחב.

ברבעון השני של השנה פתח הבנק שלושה סניפים חדשים: בזיכרון יעקב, טייבה וחריש. גם בנק יהב פתח בתקופה זו סניף חדש ובכך מגיע מספר הסניפים בקבוצת הבנק (כולל בנק יהב) ל-197 סניפים – על פי היעד (בין 190 ל-200) שנקבע בתוכנית האסטרטגית לסוף 2021.

ראויה לציון העובדה, כי הסניף בטייבה שנפתח לאחרונה הוא הסניף השמיני של מזרחי-טפחות בחברה הערבית, מהלך שהבנק החל בו אך לפני שנים מועטות, וזוכה להיענות גדולה של אנשים פרטיים ועסקים.

 

אלדד פרשר: תוצאות הרבעון השני משקפות את המשך תנופת הצמיחה של הבנק, תוך יישום מהיר של התוכנית האסטרטגית

"תוצאות הרבעון השני של 2019 משקפות את המשך תנופת הצמיחה של הבנק, תוך התרחבות במגוון אפיקי הפעילות, הצגת נתוני שיא רבעוניים ויישום מהיר של התוכנית האסטרטגית. רווח נקי של 576 מיליון ₪, תשואה להון של 15.8% ויחס יעילות (Cost-Income Ratio) נמוך מ-50%, מהווים הישג ראוי לציון לבנק, לעובדיו ולמנהליו.

תמונת הצמיחה באה לביטוי בכל סעיפי המאזן העיקריים: כך, תיק האשראי לציבור עלה ברבעון השני של השנה ב-7.3% בהשוואה לרבעון המקביל וטיפס, לראשונה, אל מעבר לרף ה-200 מיליארד ₪ – עם גידול משמעותי של 11.9% באשראי לפעילות העסקית, בהתאם ליעד הגברת המיקוד העסקי בתוכנית האסטרטגית; פיקדונות הציבור עלו ב-8.1% לעומת הרבעון השני של 2018; היקף המאזן גדל ב-7.1% אל מול הרבעון המקביל וההון העצמי זינק ב-12.5% – גידול של למעלה מ-1.7 מיליארד ₪.

גם תמונת ההכנסות מרשימה במיוחד: כלל ההכנסות הסתכמו בשיא רבעוני של למעלה מ-2 מיליארד ₪ – עליה של 9.6% לעומת הרבעון המקביל, כשהכנסות המימון ברבעון השני צמחו ב-10.7% בהשוואה לרבעון השני של 2018, והגיעו לקצת יותר מ-1.6 מיליארד ₪.

ההתרחבות המואצת בפעילות משתקפת לא רק בנתוני הרבעון השני והמחצית כולה, אלא גם בהצלחת הבנק להוציא לפועל, בקצב מוגבר, את התוכנית הרב-שנתית שלו. באמצעות אסטרטגיה של צמיחה ותחרות מצליח מזרחי-טפחות לגדול בנתחי השוק באשראי ובפיקדונות, לשמור על מובילות בתחום המשכנתאות, להגביר את המיקוד העסקי, להמשיך בהרחבת הרשת הסניפית ולגייס עוד ועוד לקוחות חדשים, פרטיים ועסקיים, מכל מגזרי האוכלוסייה.

יחס היעילות (Cost-Income Ratio) האיכותי של 53.6% אליו הגיע הבנק כבר במחצית הראשונה של 2019, מהווה הוכחה נוספת לעובדה שמזרחי-טפחות מתנהל באופן יעיל כבדרך שגרה, ושהיעילות מוטמעת עמוק בתרבות הארגונית של הבנק.

לאחר מספר רבעונים שבהם לא חילק דיבידנד חוזר הבנק לשתף את מחזיקי המניות שלו ברווחיו. על פי החלטת הדירקטוריון, יחלק הבנק דיבידנד בסכום של 392 מיליון ₪, בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019", אומר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.

לדיווחים והודעות קודמים