מידע כספי לרבעון השני 2020

כ"ז באב, תש"פ, 17 באוגוסט, 2020

התשואה על ההון העצמי ברבעון ובמחצית: 9.0%.

הכנסות המימון במחצית הראשונה של השנה: 2,810 מיליון ₪,

לעומת 2,920 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2019, קיטון של 3.8% *

הכנסות המימון ברבעון השני של 2020 : 1,399 מיליון ₪,

בהשוואה ל-1,632 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 14.3% **

הרווח הנקי במחצית הראשונה: 717 מיליון ₪

לעומת 980 מיליון ₪ במחצית המקבילה ב-2019, קיטון של 26.8%.


הרווח הנקי ברבעון השני של 2020: 360 מיליון ₪

בהשוואה ל-576 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 37.5%.


יחס היעילות (Income Ratio-Cost) במחצית הראשונה של השנה: 52.6%, ברבעון השני של 2020 – 52.8%.


*במחצית הראשונה של השנה ירד המדד ב-0.7% , לעומת עלייה של 1.2% בתקופה המקבילה אשתקד.
הפער במדד בין שתי התקופות גרע 316 מיליון ₪ מהכנסות המימון במחצית הראשונה של 2020.
**ברבעון השני של השנה ירד המדד ב- 0.2% בהשוואה לעלייה של 1.5% ברבעון המקביל אשתקד. הפער במדד בין שני הרבעונים גרע 275 מיליון ₪ מהכנסות המימון של הבנק ברבעון השני של 2020.המשך צמיחה בפעילות הבנק לצד השפעות מקרו-כלכליות

נתוני המחצית הראשונה של 2020 משקפים את המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, כפי
שהיא באה לביטוי במגוון האפיקים: בהיקפי האשראי והפיקדונות, בסך המאזן, בהון העצמי
ובהכנסות מעמלות.


כך, בין השאר, הגיע היקף תיק האשראי בבנק בסוף המחצית הראשונה לסך של כ- 214.5
מיליארד ₪, עלייה של 6.8% בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד; פיקדונות הציבור
הסתכמו ב- 231.8 מיליארד ₪, גידול של 13.0% ; סך כל המאזן הגיע לכ- 291.6 מיליארד
₪, עלייה של 10.3% אל מול המחצית הראשונה בשנה שעברה וההון העצמי עלה ל- 16.7
מיליארד ₪, גידול של 5.8%.


ההכנסות מעמלות הסתכמו במחצית הראשונה של השנה ב- 800 מיליון ₪, גידול של 5.8%
לעומת המחצית המקבילה ב-2019.

 
מנגד, השפיעו על התוצאות המדווחות מספר אירועים מקרו-כלכליים ובהם: פערי מדד של
1.9% בין שתי המחציות )ירידה של 0.7% במחצית הנוכחית מול עלייה של 1.2% במחצית
המקבילה(, הורדת ריבית על ידי הבנקים המרכזיים בארה"ב ובישראל וגידול משמעותי של
440 מיליון ₪ בהוצאות להפסדי אשראי, על רקע אי הוודאות השוררת במשק בשל מגפת
הקורונה, ובהלימה לציפייה הפיקוחית.
סיוע מיוחד ללקוחות בתקופת הקורונה

מאז פרצה מגפת הקורונה פועל הבנק לסייע ללקוחותיו להתמודד באופן מיטבי עם השלכות
המשבר, באמצעות מגוון כלים ופתרונות המותאמים לתקופה מיוחדת זו.


בין השאר, ניתנה אפשרות לדחיית החזרים חודשיים ולעדכון מועדי התשלום בהלוואות
עסקיות, קמעונאיות ומשכנתאות. מתחילת המשבר בוצעה דחיית תשלומים של עד 4
חודשים ביותר מ- 100 אלף הלוואות לדיור, והחל מאמצע חודש יולי יכולים הלווים לקבל
דחייה נוספת, בהתאם למתווה בנק ישראל. נכון להיום, בכ- 60% מיתרת ההלוואות שמועד
התשלום בהן חל בימים אלה, לא התבקשה דחייה נוספת והלקוחות חוזרים לשלם.


לצד האפשרות לקבל הלוואה לכל מטרה בשיעור של עד 70% מערך הנכס – כאמצעי לשיפור
הנזילות של משקי הבית בימים של אבטלה גואה, מציע הבנק למי שנמצאים בתהליך של
רכישת דירה "משכנתא בקצב שלך". מדובר בהלוואה לדיור המאפשרת ללווים גמישות
מכסימלית והתאמת ההחזרים החודשיים ליכולת ההשתכרות שלהם, לאורך חיי ההלוואה.


לבני הגיל השלישי, שחלקם מתמודדים עם ירידה בהכנסות השוטפות ושחיקה בפנסיה, מציע הבנק "משכנתא פנסיונית" – הלוואה ארוכת טווח בשיעבוד דירת המגורים שלהם. המוצר
הייחודי מאפשר קבלת קצבה חודשית לתקופה של עד 15 שנה, או לחילופין סכום חד-פעמי
על מנת לממן הוצאות גדולות כמו תשלום פיקדון לצורך מעבר לדיור מוגן או עזרה לילדים.אלדד פרשר: למרות תנאי מקרו מאתגרים במיוחד מצליח הבנק לייצר תשואה להון של 9.0% ויחס יעילות נמוך מ- 53.0%

"הצלחתנו לייצר במחצית הראשונה של השנה תשואה להון של 9.0% , ולהציג, הודות לשליטה בהוצאות, יחס יעילות איכותי של 52.6% - טוב מהיעד שהצבנו לעצמנו בתוכנית האסטרטגית ומיחס היעילות של המחצית הראשונה אשתקד - וזאת על רקע תנאים מקרו-כלכליים מאתגרים במיוחד, מהווה הישג ומעידה על חוסנו של הבנק.

מדד שלילי, הפחתות ריבית בישראל ובארה"ב והגדלה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי על רקע אי-הוודאות השוררת במשק בעקבות משבר הקורונה, קיזזו את תוצאות המשך הצמיחה בפעילות הבנק והעלייה במרבית סעיפי המאזן, והקטינו את הרווח הנקי אל מול התקופה המקבילה בשנה שעברה.

ראויה לציון הירתמותם של אלפי העובדים והמנהלים המסורים שלנו, להרחבת הפעילות העסקית של הבנק, תוך מאמץ בלתי פוסק לשמור על רמת השירות הייחודית למזרחי-טפחות, חרף הקשיים והמגבלות הבריאותיות. עובדי הבנק עושים כל שביכולתם על מנת לעמוד לצד לקוחותינו בתקופה לא פשוטה זו, ולהעמיד לרשותם הצעות ערך ייחודיות, על מנת לסייע להם לצלוח את המשבר באופן המיטבי.

בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להפגין עוצמה ולהציג ביצועים מרשימים, למרות השלכות משבר הקורונה על המשק בכלל ועל המערכת הבנקאית בפרט.
במחצית הראשונה של השנה הציג בנק יהב רווח נקי של 85 מיליון ₪, ותשואה להון ראויה לציון של 11.0% , דבר המעיד על איכות תיק האשראי שלו.
בה-בעת, אנחנו מתקרבים למועד השלמת עסקת המיזוג עם בנק אגוד. בחודש יולי חתם הבנק על הסכם עם קבוצת פנינסולה לפיו, עם השלמת העסקה ימכור בנק אגוד את תיק האשראי שלו בתחום היהלומים לפנינסולה. בכך ניתן מענה לאחד התנאים המרכזיים שהציבה הממונה על התחרות לביצוע עסקת המיזוג.

בשלב הבא, שצפוי להתקיים בשבועות הקרובים, יפרסם הבנק הצעת רכש למניות בנק אגוד. ככל שהמהלך הזה יושלם בהצלחה, תעבור השליטה בבנק אגוד לידי מזרחי-טפחות והמיזוג המשמעותי ביותר במערכת הבנקאות הישראלית בשנים האחרונות, ייצא לפועל. עסקת אגוד תגביר את כושר התחרות של הבנק ותהווה אחד ממנועי הצמיחה שעליהם תתבסס התוכנית האסטרטגית הבאה", אומר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.


לדיווחים והודעות קודמים