מידע כספי לרבעון השלישי 2018

ה' בכסלו, תשע"ט, 13 בנובמבר, 2018

הרווח הנקי ברבעון השלישי: 454 מיליון ₪

לעומת 261 מיליון ₪ ברבעון המקביל*

גידול של 73.9%

 

התשואה להון ברבעון השלישי: 13.4%

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 1,004 מיליון ₪**

לעומת 982 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד

 

הכנסות המימון ברבעון השלישי: 1,341 מיליון ₪

לעומת 1,072 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2017

גידול של 25.1%

 

האשראי לציבור לסוף הרבעון: 189.8 מיליארד ₪

גידול של 6.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

יחס הון עצמי רובד 1: 10.11%

יחס יעילות (Cost income ratio) ברבעון השלישי: 54.5%

 

*בתוצאות הרבעון השלישי של 2017 נכללו הוצאות שכר חריגות של 160 מיליון ₪ (104 מיליון ₪

  במונחי רווח נקי), בגין הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2016-2021

 

**בתוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2018 נכללה הפרשה נוספת של 425 מיליון ₪,

    שבוצעה ברבעון השני, בגין חקירת משרד המשפטים בארה"ב 

 

התרחבות בהיקפי הפעילות ובהכנסות

כמו ברבעונים קודמים, גם ברבעון השלישי של 2018 מציג מזרחי-טפחות התרחבות ניכרת בכל תחומי הפעילות המרכזיים ובסך כול ההכנסות.

תיק האשראי לציבור צמח ב-11.2 מיליארד ₪ בהשוואה לרבעון המקביל, כאשר בהשוואה לסוף 2017 מדובר בקצב גידול שנתי של 6.4%, ופיקדונות הציבור עלו ב-8.7 מיליארד ₪ לעומת הרבעון המקביל – קצב גידול שנתי של 6.8%.

ההון העצמי עלה בשיעור של 7.8% והסתכם ב-14.4 מיליארד ₪ בסוף הרבעון השלישי.

כלל הכנסות הבנק ברבעון השלישי הגיעו ל-1,719 מיליון ₪ לעומת 1,446 מיליון ₪ ברבעון השלישי אשתקד, עליה מרשימה של 18.9%.

 

המשך הגברת המיקוד העסקי

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית המשיך הבנק, גם ברבעון השלישי של 2018, להגביר את המיקוד בבנקאות העסקית ולהציג שיעורי גידול מרשימים גם בהיקף האשראי לעסקים וגם בהכנסות המימון מפעילות זו.

תיק האשראי העסקי צמח ברבעון השלישי ב-12.0%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בלטו במיוחד: האשראי לעסקים קטנים וזעירים עם זינוק של 14.4% והאשראי לעסקים גדולים וגופים מוסדיים שעלה ב-11.3%.

בד בבד, חלה עליה משמעותית של 15.2% בהכנסות המימון מכלל הפעילות העסקית, תוך הצגת שיעורי גידול נאים של 13.0% בעסקים קטנים וזעירים, 17.3% בעסקים בינוניים ו-22.9% בעסקים גדולים.

 

שיתוף פעולה פורה עם הגופים המוסדיים

גם ברבעון השלישי המשיך הבנק לשתף פעולה עם הגופים המוסדיים בתחום מכירת תיקי משכנתאות. בחודש ספטמבר 2018 חתם הבנק על הסכם שבמסגרתו מכר לגורם מוסדי 80% מתיק הלוואות לדיור בהיקף כולל של כ-670 מיליון ₪.

עסקה זו מצטרפת למספר עסקאות דומות שהבנק ביצע מתחילת 2018 מול הגורמים המוסדיים. בסך הכול נמכרו בתשעת החודשים הראשונים של השנה נתחים מתיקי הלוואות לדיור בהיקף כולל של כ-2.7 מיליארד ₪.

 

אלדד פרשר: תוצאות הרבעון השלישי מעידות על המשך הצמיחה בפעילות הבנק והצלחתנו להוציא לפועל את התוכנית האסטרטגית

"נתוני הרבעון השלישי משקפים את המשך הצמיחה בפעילות הבנק, בתוואי התוכנית האסטרטגית, תוך הצגת שיעורי גידול במרבית סעיפי המאזן, בהכנסות וברווחיות. אין ספק שרווח נקי של 454 מיליון ₪ מפעילות בנקאית שוטפת וללא אירועים חריגים, ותשואה להון של 13.4%, על רקע עליה של 7.8% בהון הבנק וסביבת ריבית אפסית, מהווים הישג ראוי לציון.

גם ברבעון הזה, כמו ברבעונים קודמים, מציג הבנק התרחבות בתיק האשראי לציבור, תוך הגברת המיקוד באשראי העסקי, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו. מדובר בקצב גידול שנתי של למעלה מ-6.0% הן באשראי והן בפיקדונות הציבור. הגידול בהיקפי הפעילות לצד המשך עליית המרווח הפיננסי באים לביטוי בתחום הכנסות המימון שזינקו ברבעון השלישי ב-25.1% לעומת הרבעון השלישי אשתקד, כאשר גם הכנסות המימון מפעילות שוטפת עלו ב-14.4%.

הודות לכך, מציג הבנק ברבעון השלישי יחס יעילות איכותי של 54.5%, אל מול היעד שלנו לשנת 2021 – יחס יעילות נמוך מ-55%. כפי שהערכנו ברבעון הקודם, יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון הגיע בסוף הרבעון ל-10.11%.

בנק יהב ממשיך להציג שיפור בתוצאותיו תוך הגדלת תרומתו לרווחי הקבוצה. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 רשם בנק יהב רווח נקי של 98.8 מיליון ₪ לעומת 60.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של 63.3%. התשואה להון של יהב בתשעת החודשים הראשונים הגיעה ל-10.1% לעומת 6.6% בתקופה המקבילה בשנת 2017.

בהתאם לאסטרטגיית הבידול שלנו שבמרכזה תפיסת שירות אישית-אנושית, ממשיך מזרחי-טפחות להרחיב את הפריסה הסניפית שלו, בניגוד למגמה הכללית במערכת. מתחילת השנה פתח הבנק ארבעה סניפים חדשים, שניים מהם במגזר הערבי, והכוונה היא להמשיך ולגדול במספר הסניפים, כפי שקבענו לעצמנו בתוכנית האסטרטגית.

במקביל, משקיע הבנק מאמץ ומשאבים רבים על מנת להעמיד לרשות לקוחותיו את הערוצים הדיגיטליים השימושיים והמתקדמים ביותר, כהשלמה לשירות האישי המעולה שמעניקים להם אלפי הבנקאים שלנו", אומר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ

נתונים עיקריים מתמצית הדוחות הכספיים

ליום 30 בספטמבר 2018 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 בספטמבר

שיעור שינוי

 

2018

2017

ב-%

אשראי לציבור, נטו

189,796

178,621

6.3

פיקדונות הציבור

192,943

184,221

4.7

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)

14,441

13,399

7.8

סך כל המאזן

248,831

239,578

3.9

רווח ורווחיות

 

רבעון שלישי

שיעור שינוי

 

2018

2017

ב-%

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,341

1,072

25.1

עמלות והכנסות אחרות

378

374

1.1

סך הכנסות

1,719

1,446

18.9

הוצאות בגין הפסדי אשראי

61

41

-

הוצאות תפעוליות ואחרות

936

972(1)

(3.7)

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

454

261

73.9

 

(1) כולל השפעת הסכם שכר חדש בבנק לשנים 2016-2021 - הוצאה של  160 מיליוני שקלים חדשים.

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)

 

30 בספטמבר

 

2018

2017

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

תשואת הרווח הנקי:

 

 

  לרבעון השלישי

13.4

8.0(1)

פיקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

101.7

103.1

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

10.11

10.16

יחס המינוף

5.47

5.36

יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)

121

117

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (Cost income ratio):

 

 

  לרבעון השלישי

54.5

67.2(1)

מדדי איכות אשראי עיקריים

 

 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

0.81

0.81

שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של 90 ימים או יותר מתוך האשראי לציבור

1.17

0.97

הוצאות בגין הפסדי אשראי לתקופה לסך האשראי לציבור, נטו

0.13

0.09

 

 

(1) ההוצאות בגין חתימת מסמך ההבנות עם ארגון העובדים ובגין המדד הידוע השלילי, ברבעון השלישי של שנת 2017, הביאו להקטנת התשואה
ב-4.6 נקודות האחוז ולהגדלת יחס היעילות ב-13.4 נקודות האחוז.​​

לדיווחים והודעות קודמים