מידע כספי לרבעון השלישי 2010

ט"ו בכסלו, תשע"א, 22 בנובמבר, 2010

הודעה לעיתונות רבעון שלישי 2010 דוחות כספיים

ט"ו בכסלו, תשע"א, 22 בנובמבר, 2010

הרווח הנקי ברבעון השלישי : 209 מיליון ₪
לעומת 156 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד
גידול של 34.0%

 

התשואה על ההון העצמי ברבעון השלישי: 12.7%

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים: 582 מיליון ₪
לעומת 416 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד
גידול של 39.9%

 

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים: 11.6%

 

הרווח מפעילות מימון ברבעון השלישי: 735 מיליון ₪
גידול של כ-26.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

 

הרווח מפעילות מימון בתשעת החודשים הראשונים: 2,079 מיליון ₪
גידול של כ-20.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון: 14.04%
יחס הון רובד 1: 7.95%


לפרטים נוספים - דובר הבנק: 03-7559227

 

יעד יחס הון הליבה לא יפחת מ-7.5% 

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מה-30 ביוני 2010, לפיהן על הבנק לאמץ יעד ליום 31 בדצמבר 2010, ליחס הון הליבה, שיתייחס להון הליבה בניכוי כל הניכויים הנדרשים מרובד 1, החליט דירקטוריון הבנק, ב-25 באוקטובר 2010, כי היעד של יחס הון הליבה (יחס הלימות ההון הראשוני המקורי) יהיה בשיעור שלא יפחת מ-7.5%.

בנוסף, הנחה הדירקטוריון את הנהלת הבנק לפעול לשמירת שולי בטחון נאותים, על מנת להבטיח כי יחס הון הליבה לא יפחת מן היעד שנקבע. כמו כן, החליט הדירקטוריון, כי יחס הלימות ההון הכולל לא יפחת משיעור של 12.5%.


 

 עודכנה התוכנית האסטרטגית של הבנק 

התוכנית האסטרטגית של הבנק לשנים 2008-2013 הגדירה יעד תשואה להון של כ-18% בשנת 2013. התוכנית האסטרטגית התבססה, בין היתר, על העיקרון כי בתקופת התוכנית יישמר יחס הלימות ההון של הבנק (לא כולל הון משני עליון) בשיעור שלא יפחת מ-10% (הגוזר אריתמטית הון ראשוני מקורי, ללא הון משני עליון וללא שטרי הון נדחים, בשיעור של 6.67%).

 

החלטת הדירקטוריון לקבוע יעד של יחס הון ליבה, בשיעור שלא יפחת מ-7.5%, מגדילה את בסיס ההון העצמי הממוצע המשמש לפעילות הבנק ומביאה לתוצאה אריתמטית לפיה, רווח נתון מניב תשואה נמוכה יותר. פועל יוצא מכך הוא הקטנת שיעור התשואה להון.

 

בהתאם לכך, החליט הדירקטוריון על עדכון התוכנית האסטרטגית של הבנק, באופן שיעד התשואה להון בשנת 2013, יעמוד על כ-15%. לבד משינוי יעד התשואה להון לא יחול שינוי בשאר רכיבי התוכנית האסטרטגית.

 


 התגברות בפעילות המשכנתאות וגידול בתיק האשראי למשקי בית 

כפועל יוצא של רמת הפעילות המוגברת המאפיינת את שוק הדיור בישראל בשנה האחרונה, נרשם גידול משמעותי בהיקף ביצוע המשכנתאות של הבנק, ביחס לאשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ביצע מזרחי-טפחות הלוואות לדיור ולכל מטרה בהיקף כספי של כ-12.3 מיליארד ₪ לעומת כ-9.8 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד - קפיצה של למעלה מ-28 אחוז.

 

גידול זה מתווסף לעלייה שחלה מתחילת השנה, גם בשאר מרכיבי האשראי למשקי בית בארץ, שהעמיד הבנק. נכון לסוף הרבעון השלישי מהווה האשראי למשקי בית כ-69% מסך תיק האשראי של הבנק - נתון ששב ומצביע על פרופיל הסיכון הנמוך של הבנק.

 
 

 אלי יונס: תוצאות הרבעון משקפות את התרחבות הפעילות בהתאם ליעדי הבנק 

"התוצאות הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של השנה מצביעות על השיפור המתמשך בפעילות הבנק ועל הצלחתנו להוציא לפועל את יעדי התוכנית האסטרטגית שלנו, רבעון אחר רבעון, תוך הגדלה עקבית של הרווח הנקי והתשואה להון העצמי.

 

רווח נקי של 209 מיליון ₪ ותשואה להון של 12.7% ברבעון השלישי של השנה, משקפים עלייה ניכרת של 34 אחוז בהשוואה לרבעון המקביל ב-2009, ובה-בעת מהווים עליית מדרגה נוספת, גם ביחס לתוצאות הטובות שנרשמו ברבעון השני של 2010.

 

המשך ההתרחבות בפעילות מוצא את ביטויו באופן הבולט ביותר, בתחום הרווח המימוני. ברבעון השלישי נרשם זינוק של 26.3 אחוז ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, בהשוואה לרבעון המקביל, ל-735 מיליון ₪. מתחילת השנה מסתכם הרווח בסעיף זה ב-2,079 מיליון ₪, גידול של 20.2 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

גם מהתפתחות סעיפי המאזן עולה תמונה דומה: כך, בין השאר, בחודש ספטמבר השנה הגיעה יתרת האשראי שהעמיד הבנק לציבור ל-103,493 מיליון ₪, עלייה של למעלה מ-10 אחוז ביחס לתקופה המקבילה ב-2009. נתון זה מעיד גם על כברת הדרך המרשימה שעשה הבנק בשנים האחרונות, כאשר הלך והגדיל את חלקו היחסי בהיקף האשראי, שהעמידה המערכת הבנקאית הישראלית לציבור, בארץ, ליותר מ-15% כיום.

 

מזרחי-טפחות ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בתחום ההלוואות לדיור, חרף התגברות התחרות בענף. על-פי נתוני בנק ישראל, עמד נתח השוק הממוצע של הבנק ברבעון השלישי על כ-33.5%, וזאת תוך שמירה על מרווח פיננסי גבוה יחסית, בהתאם לרמת הסיכון המאפיינת בימים אלה את ענף הנדל"ן למגורים.

 

מדובר בהישג ראוי לציון, במיוחד לנוכח העובדה שהבנק, באופן עקרוני, איננו נוטל חלק במלחמות מחירים ובמבצעי סבסוד למיניהם ומקפיד להתאים ללקוחותיו הלוואות המורכבות מתמהיל מסלולים מאוזן ואחראי, המביא בחשבון לא רק את רמת הריביות כיום אלא בעיקר, את פוטנציאל הסיכון ללקוחות הגלום בכל אחד מן המסלולים, על פני כל תקופת ההלוואה", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

 


 בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

30 בספטמבר

שיעור

 

2010

2009

שינוי ב-%

ניירות ערך

8,273

7,878

5.0

אשראי לציבור

103,493

93,972

10.1

פיקדונות הציבור

101,204

93,405

8.3

הון עצמי

6,965

6,438

8.2

סך כל המאזן

126,371

116,523

8.5

 

 

רווח ורווחיות

 

9 החודשים הראשונים

שיעור

 

2010

2009

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

2,079

1,730

20.2

הפרשה לחובות מסופקים

281

268

4.9

הכנסות תפעוליות ואחרות

1,017

1,047

(2.9)

הכנסות תפעוליות ואחרות ללא רווחים מהשקעה במניות

1,017

988

2.9

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,875

1,855

1.1

רווח נקי

582

416

39.9

תשואת הרווח הנקי על ההון

11.6%

9.1%

 

 

 

 

יחסים פיננסיים

 

30 בספטמבר

 

2010

2009

אשראי לציבור לסך המאזן

82%

81%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

80%

80%

הון עצמי לסך המאזן

5.51%

5.53%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.36%

0.38%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

60.6%

66.8%

יחס הון לרכיבי סיכון - רובד 1

7.95% (1)

7.00% (2)

יחס הון כולל לרכיבי סיכון

14.04% (1)

12.48% (2)

 

 

(1) באזל II

(2) באזל I

 

 

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים