הנהלת מזרחי-טפחות וארגון העובדים בבנק חתמו על הסכם שכר לשנים 2026-2022

ז' בתמוז, תשפ"ג, 26 ביוני, 2023

הסכם שכר חדש במזרחי-טפחות: דירקטוריון הבנק בראשות משה וידמן, אישר את הסכם השכר לשנים 2026-2022. על ההסכם החדש חתמו היום נציגי ההנהלה וארגון העובדים.

מנכ"ל הבנק, משה לארי, הציג בישיבת הדירקטוריון את עיקרי ההסכם ואמר שמדובר בהסכם חשוב וחיוני, אשר יאפשר לבנק להתמודד באופן מיטבי עם המשימות והאתגרים הרבים, שעומדים לפניו בשנים הבאות. "ההון האנושי הייחודי של מזרחי-טפחות מהווה גורם מרכזי בהצלחת הבנק לעמוד ביעדיו העסקיים שנה אחר שנה, ולכן חתרנו להסכם שיאפשר המשך טיפוח, העצמה ועידוד המצוינות של עובדות ועובדי הבנק ובה-בעת שיפור משמעותי בגמישות הניהולית של ההנהלה", ציין משה לארי.

ההסכם החדש מבטיח, בין השאר: שקט תעשייתי מוחלט עד סוף 2026; הארכת תקופת הניסיון לחלק מהעובדים החדשים עד ל-5 שנים; הגדלת היקף העובדים המועסקים בחוזים אישיים במטה הבנק ואפשרות להנהלה להעניק תוספות שכר ייחודיות לעובדים מסוימים במטה; ניוד עובדים מסוימים בהתאם לצורכי הבנק ומסגרת של עד 70 עובדים, שניתן יהיה לסיים את עבודתם בבנק בגין אי-התאמה. בנוסף, סוכם על מעבר כלל היחידות הרלבנטיות למבנה ההנהלה החדש בלוד. במקביל סוכם על הפעלת תוכנית פרישה מרצון, שתהיה בתוקף עד סוף שנת 2027.

במסגרת ההסכם ייהנו עובדי הבנק, בין השאר, מתוספת שכר שקלית אחידה של 1,000 ₪, החל מינואר 2022, ומהעלאת שכר של 3% בשנים 2023 ו-2024, ושל 2% בשנים 2025 ו-2026. כמו כן, יזכו עובדות ועובדי הסניפים בתוספת ייחודית של 200 ₪ לשכרם, וכן יבוצעו התאמות שכר מסוימות בתפקידים ספציפיים. עוד סוכם, כי בסיסי ההפרשה לקרן ההשתלמות ולקרן הפנסיה יהיו זהים. בנוסף, כפי שנעשה בהסכמים קודמים - מענק חתימה בגובה שתי משכורות י"ג יינתן לכל העובדים שהחלו את עבודתם בבנק עד ל-31 בדצמבר 2021; עובדים שהצטרפו לבנק בין ה-1 בינואר 2022 ועד ל-31 בדצמבר 2022, ייהנו ממענק חתימה של משכורת י"ג אחת.

יצוין, כי הדוחות הכספיים לשנת 2022 ולרבעון הראשון של 2023 כוללים, בהתאמה, את ההשפעה המצטברת של ההסכם עד למועדים אלה. להערכת הבנק, להסכם לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים לשנת 2023 ואף לא בשנים שלאחריה. הוצאות השכר בבנק צפויות לגדול בעקבות ההסכם בכ-85 מיליון ₪ בשנת 2023 ובכ-45-30 מיליון ₪ נוספים, בכל אחת מהשנים 2026-2024.

לדיווחים והודעות קודמים