מידע כספי לשנת 2017

י"ב באדר, תשע"ח, 27 בפברואר, 2018

מידע כספי לשנת 2017 - הודעה לעיתונות

 

הרווח הנקי בשנת 2017: 1,347 מיליון ₪

לעומת 1,266 מיליון ₪ בשנת 2016

גידול של 6.4%

 

 ההון העצמי: 13,685 מיליון ₪

לעומת 12,714 מיליון ₪ בסוף 2016

גידול של 7.6%

  

הרווח הנקי ברבעון הרביעי: 365 מיליון ₪

לעומת 265 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 37.7%

  

התשואה להון ברבעון הרביעי: 11.2%

ובשנת 2017 כולה – 10.2%

 

הכנסות מימון מפעילות שוטפת ב-2017: 4,363 מיליון ₪

לעומת 3,876 מיליון ₪ בשנת 2016

גידול של 12.6%

 

יחולק דיבידנד של 110 מיליון ₪ בגין רווחי הרבעון הרביעי

 

החל מהרבעון הראשון של 2018 יועלה שיעור הדיבידנד

שיחולק למחזיקי המניות עד ל-40% מהרווח הנקי


צמיחה מתמשכת בראיה רב-שנתית

 

התוצאות הכספיות שמציג הבנק ב-2017 משקפות צמיחה והתרחבות לא רק בהשוואה לשנה הקודמת אלא גם בראיה רב-שנתית.

בין השנים 2013 ל-2017 נרשם בסך כל המאזן גידול שנתי ממוצע של 8.1%, האשראי לציבור עלה בממוצע ב-7.1% ופיקדונות הציבור צמחו בממוצע שנתי של 7.5%.

למרות עליה של 56% בבסיס ההון של הבנק: מ-8.7 מיליארד ₪ בסוף 2012 לכ-13.7 מיליארד ₪ ב-2017 – גידול שנתי ממוצע של 9.4%, הצליח הבנק להציג לכל אורך חמש השנים האחרונות תשואה דו-ספרתית על ההון.

 

עליה נוספת בחלקה היחסי של קבוצת מזרחי-טפחות

 

מזרחי-טפחות רשם בשנת 2017 צמיחה בכל סעיפי המאזן העיקריים. כך בין השאר, הגיע האשראי לציבור לכ-181.1 מיליארד ₪, גידול של 5.7% בהשוואה לסוף 2016. פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-183.6 מיליארד ₪, עליה של 3.0% לעומת התקופה המקבילה, כאשר בפיקדונות ממשקי בית ומעסקים קטנים וזעירים נרשם גידול של 7.9%.

כתוצאה מכך, חלה עליה נוספת בחלקה של קבוצת מזרחי-טפחות בתוך חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות. על-פי נתוני הרבעון השלישי של 2017, גדל חלקה של קבוצת הבנק באשראי לציבור לכ-18.8% מהפעילות בתחום. נתח השוק של מזרחי-טפחות בפיקדונות הציבור הגיע לכ-15.9%.


שיתוף פעולה פורה עם הגורמים המוסדיים

 

גם בשנת 2017 המשיך הבנק לקיים שיתוף פעולה פורה ופרודוקטיבי עם הגורמים המוסדיים.

שיתוף הפעולה יצא לפועל במגוון דרכים ובהם, במכירת תיקי הלוואות לדיור של הבנק לגורמים מוסדיים ובהשתתפותם של גורמים אלה בהנפקות שביצע הבנק בשנה זו.

בסך הכול ביצע מזרחי-טפחות בשנת 2017 שלוש עסקאות שבהן מכר 80% מתיקי הלוואות לדיור, בסכום כולל של כ-2.9 מיליארד ₪.

היחסים הטובים והאמון הרב שרוחשים הגורמים המוסדיים לבנק באו לביטוי גם בהנפקות שביצע הבנק ב-2017. בסך הכול גייס הבנק, בשלוש הנפקות שונות, סכום כולל של כ-6.9 מיליארד ₪, מתוכו כ-680 מיליון ₪ בכתבי התחייבות נדחים מותנים מסוג CoCo.

בנוסף, ביצע גם בנק יהב הנפקה של CoCo, באמצעותה גייס 120 מיליון ₪.

אלדד פרשר: תנופת הצמיחה וההתרחבות של מזרחי-טפחות נמשכה גם בשנת 2017 תוך גידול נוסף בהכנסות, ברווח הנקי ובנתחי השוק של הבנק

"ההצלחה של מזרחי-טפחות להמשיך ולגדול בשנת 2017 בהכנסות, ברווח הנקי ובנתחי השוק שלו, על רקע הסביבה המאקרו-כלכלית של ריבית ואינפלציה אפסיות והשלכות ההסכם עם העובדים, מעידה על עוצמתו של הבנק ועל איכותם של עובדיו ומנהליו. ההכנסות (מפעילות מימון, מעמלות ומהכנסות אחרות) הגיעו לראשונה ל-6 מיליארד ₪ והרווח הנקי טיפס לשיא של קרוב ל-1.35 מיליארד ₪ – תוך הצגת תשואה דו-ספרתית על ההון של 10.2%. זאת, חרף גידול של כ-7.6% בבסיס ההון של הבנק.

אסטרטגיית הצמיחה של מזרחי-טפחות באה לביטוי גם ב-2017, בהמשך הרחבת הפריסה הסניפית ל-187 סניפים ושלוחות, בגיוס עשרות אלפי לקוחות חדשים – משקי בית ועסקים, בהגדלת כוח-האדם מוטה השירות בסניפים ובמרכז הבנקאות, בהרחבת נתחי השוק של הקבוצה באשראי ובפיקדונות ובשימור מעמדו המוביל של הבנק בשוק המשכנתאות. זאת, תוך פיתוח והטמעה של כלים ואמצעים מתקדמים לשדרוג חוויית השירות ללקוחות הבנק.

2017 היתה השנה הראשונה בתוכנית האסטרטגית החמש-שנתית של הבנק, ובהתאם לאחד מיעדיה המרכזיים – הגברת המיקוד בתחום העסקי, רשם הבנק בשנה זו גידול מרשים של כ-9% בהיקף האשראי לסקטור העסקי ובהכנסות המימון מפעילות זו. כך, בין השאר, זינק האשראי לעסקים בינוניים ב-20.8%, האשראי לעסקים קטנים וזעירים צמח ב-10.5% והאשראי לעסקים גדולים עלה ב-6.6%.

ברבעון האחרון של השנה נחתם עם ועד העובדים הסכם שכר לשנים 2021-2016, המבטיח שקט תעשייתי מלא עד לתום תקופת ההסכם והירתמות של כלל העובדים ליעדי הבנק בשנים הקרובות ובכלל זה לעסקת המיזוג עם בנק אגוד.

עסקת אגוד, ככל שתאושר על ידי הגורמים הרגולטוריים, תסייע לבנק להגיע מהר יותר ליעדי התוכנית האסטרטגית ובה-בעת תשפר את כושר התחרות שלו מול הבנקים הגדולים ותחזק את יכולתו להוות אלטרנטיבה ראויה, ללקוחות בכלל וללקוחות הסקטור העסקי בפרט.

כפי שהיה בשלושת הרבעונים הראשונים, אישר הדירקטוריון לחלק דיבידנד גם בגין רווחי הרבעון הרביעי. מחזיקי המניות ייהנו מדיבידנד של 110 מיליון ₪, ובסך הכול 404 מיליון ₪ בגין רווחי 2017 כולה. זאת, לעומת 190 מיליון ₪ בגין רווחי 2016. במקביל, הוחלט על עדכון מדיניות הדיבידנד, באופן שהחל מהרבעון הראשון של 2018 יועלה שיעור הדיבידנד שיחולק למחזיקי המניות עד ל-40% מהרווח הנקי", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.

מזרחי טפחות בע"מ


נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

ליום 31 בדצמבר 2017 - במיליוני שקלים חדשים

 

 סעיפי מאזן עיקריים

 

31 בדצמבר

שיעור שינוי

 

2017

2016

ב-%

אשראי לציבור, נטו

181,118

171,341

5.7

פיקדונות הציבור

183,573

178,252

3.0

הון עצמי (המיוחס לבעלי מניות הבנק)

13,685

12,714

7.6

סך כל המאזן

239,572

230,455

4.0

רווח ורווחיות

 

שנת

שיעור שינוי

 

2017

2016

ב-%

סך הכנסות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,483

4,073

10.1

עמלות והכנסות אחרות

1,517

1,567

(3.2)

סך הכנסות

6,000

5,640

6.4

הוצאות בגין הפסדי אשראי

192

200

(4.0)

הוצאות תפעוליות ואחרות

3,611

3,299

9.5

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק

1,347

1,266

6.4

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק (רבעון רביעי)

365

265

37.7

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)

 

31 בדצמבר

 

 

2017

2016

 

מדדי ביצוע עיקריים

 

 

 

תשואת הרווח הנקי:

 

 

 

  לשנה

10.2

10.2

 

  לרבעון הרביעי

11.2

8.6

 

פיקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

101.4

104.0

 

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

10.20

10.10

 

יחס המינוף

5.48

5.27

 

יחס כיסוי הנזילות (רבעוני)

118

117

 

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות (Cost  income ratio)

60.2

58.5

 

מדדי איכות אשראי עיקריים

 

 

 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

0.81

0.83

 

שיעור חובות פגומים או חובות בפיגור של 90 ימים או יותר
מתוך האשראי לציבור

1.00

0.98

 

שיעור מחיקות חשבונאיות נטו מאשראי ממוצע לציבור

0.09

0.11

 

נתונים נוספים

 

 

 

מחיר מניה (בשקלים חדשים) ליום 31 בדצמבר

64.19

56.35

 

דיבידנד למניה (באגורות)

144

80

 

​ ​​

 

לדיווחים והודעות קודמים