מידע כספי לשנת 2007

י"ד בתמוז, תשס"ח, 17 ביולי, 2008

הודעה לעיתונות דוחות כספיים שנתיים לשנת 2007

ניתוח דוח רווח והפסד

 

 

 

שינוי

 

2007

2006

סכום

אחוזים

רווח מפעילות מימון

 

 

 

 

רווח מפעילות מימון שוטפת

2,140

1,987

153

7.7%

הפרשה לירידת ערך של מכשירי חוב מורכבים (1)

114

-  

114

 

הפרשה לחובות מסופקים

228

305

(77)

 

סך הכול הפרשות

342

305

37

12.1%

רווח מפעילות מימון לאחר הפרשות

1,798

1,682

116

6.9%

 

 

 

 

 

הכנסות תפעוליות ואחרות

 

 

 

 

הכנסות תפעוליות שוטפות

1,116

1,069

47

4.4%

הכנסות מפעילות קופות גמל וקרנות נאמנות,
כולל עמלות הפצה (2)

74

146

(72)

-49.3%

סך הכול הכנסות תפעוליות ואחרות

1,190

1,215

(25)

-2.1%

 

 

 

 

 

הוצאות תפעוליות ואחרות

 

 

 

 

משכורות והוצאות נלוות שוטפות

1,169

1,162

7

0.6%

הוצאות תפעוליות אחרות שוטפות (3)

769

722

47

6.5%

סך ההוצאות התפעוליות השוטפות

1,938

1,884

54

2.9%

הפרשה לפנסיה ופיצויים (4)

-  

233

-  

-  

סך הכול הוצאות תפעוליות ואחרות

1,938

2,117

(179)

-8.5%

רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

1,050

780

270

34.6%

הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

368

349

19

5.4%

חלק בהפסדים, נטו מפעולות רגילות של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס

(1)

(4)

3

  -

רווח נקי מפעולות רגילות

681

427

254

59.5%

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס

227

216

11

 

רווח נקי

908

643

265

41.2%

 

רווח נקי ללא השפעות חד פעמיות (5)

681

607

74

12.2%

 

 

התפתחות הרווח מפעילות שוטפת

סך ההכנסות השוטפות (6)

   3,256

   3,056

 200

6.5%

סך ההוצאות התפעוליות השוטפות (7)

   1,938

   1,884

    54

2.9%

רווח מפעילות שוטפת לפני מס

   1,318

   1,172

 146

12.5%

 

 

 
(1) פרטים נוספים ראה בהמשך וכן בדוח דירקטוריון עמוד 15.
(2) לפרטים נוספים ראה באור 25 לדוחות הכספיים, עמוד 326.
(3) אחזקה ופחת בניינים וציוד והוצאות אחרות – ראה דוח רווח והפסד עמוד 190.
(4) לפרטים נוספים ראה דוח דירקטוריון עמוד 19.
(5) לא כולל רווח מפעולות בלתי רגילות, וכן לא כולל, בשנת 2006, הפרשה לפנסיה ופיצויים ויישום הנחיות
בנק ישראל לעניין חישוב ההפרשה לחובות מסופקים בגין משכנתאות והשפעת המס בגינם.
לפרטים ראה דוח דירקטוריון עמוד 14.
(6) הכנסות מפעילות מימון שוטפת והכנסות תפעוליות שוטפות. ראה ניתוח דוח רווח והפסד לעיל.
(7) משכורות והוצאות נלוות שוטפות והוצאות תפעוליות שוטפות. ראה ניתוח דוח רווח והפסד לעיל.
  

 

הפרשה לירידת ערך של מכשירי חוב מורכבים: 

בדו"ח לשנת 2007 כלולה הפרשה בסך 114 מיליון ₪ (מזה 24 מיליון ₪ ברבעון השלישי ו-90 מיליון ₪ ברבעון הרביעי) לירידת ערך של השקעות הבנק במכשירים החשופים במישרין או בעקיפין לשוק המשכנתאות בארצות הברית, או לקרנות ממונפות מכל סוג שהוא. ההפרשה היא פועל יוצא של מדיניות שמרנית שנקט הבנק, לפיה הערכת מחירי הנכסים תיעשה על-פי הציטוטים המתקבלים מעושי השוק הרלבנטיים לכל מכשיר, ולא על-פי מודל פנימי.

 

במצב הדברים נכון ל-31 בדצמבר 2007, החליט הבנק כי מחיקת רובו המכריע של התיק הספציפי, באמצעות דו"ח רווח והפסד, היא הדרך הנכונה להתייחס לשינוי בערכם של מכשירים אלה, על רקע התנאים השוררים בשווקים הרלבנטיים וחוסר הוודאות באשר לסיכויי החזרת הערך בעתיד הקרוב. לאחר ההפרשה, מסתכמות השקעות אלו, נכון ל-31 בדצמבר 2007 בכ-22 מיליון ₪ (כ-5 מיליון דולר), מתוך השקעה מקורית בסך כ-157 מיליון ₪ (35 מיליון דולר).
אלי יונס: תוצאות 2007 הם אבן דרך נוספת במסלול השגת יעדיה של התוכנית האסטרטגית של מזרחי-טפחות לשנים 2012-2008

 

לדברי מנכ"ל בנק מזרחי-טפחות, אלי יונס, "התוצאות הכספיות של שנת 2007 לא רק משקפות רווחי שיא אלא נותנות ביטוי להמשך השיפור העקבי בתחומי הפעילות השונים של הבנק. עדות מובהקת לכך ניתן למצוא בנתוני הבנקאות הקמעונאית המשקפים גידול של 13% באשראי למשקי הבית; עלייה של 13.5% בהכנסות מעמלות כרטיסי אשראי; גיוס של למעלה מ-70 אלף לקוחות נטו בשנתיים וזאת רק מאוכלוסיית היעד ושמירה על מעמד המובילות של הקבוצה בתחום המשכנתאות עם נתח שוק של 32% נכון לתחילת 2008, למרות החרפת התחרות בתחום בשנה החולפת. מגמת השיפור מתבטאת גם בפרמטרים אחרים ובהם, בין השאר: גידול של 153 מיליון ₪ ברווח מפעילות מימון שוטפת - עלייה מרשימה של כ-7.7% וגידול של כ-4.4% בהכנסות תפעוליות שוטפות.

 

"ראוי לזכור" אומר יונס, "כי הבנק הצליח לשמור על רמת הכנסות גבוהה גם בשנה שבה לראשונה, נעדרים משורת ההכנסות עשרות מיליוני שקלים מפעילות ניהול קופות הגמל וקרנות הנאמנות, עובדה שמעצימה כמובן את הישגי הבנק בשנה החולפת. העמידה המלאה ביעדים והשיפור המתמשך בפעילות הבנק, מהווים אבן דרך נוספת במסלול השגת יעדיה האתגריים של התוכנית האסטרטגית שפרסמנו באחרונה, אשר קובעת יעד תשואה להון שאפתני במיוחד, של 18% בשנת 2012".

 

 

בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  

ליום 31 בדצמבר 2007 - במיליוני שקלים חדשים

 

 

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 בדצמבר

שיעור

 

2007

2006

שינוי ב-%

סך כל המאזן

95,317

90,711

5.1

ניירות ערך

6,145

5,979

2.8

אשראי לציבור

74,320

70,109

6.0

פיקדונות הציבור

75,290

73,234

2.8

הון עצמי

5,557

5,061

9.8

 

רווח ורווחיות

 

31 בדצמבר

שיעור

 

2007

2006

שינוי ב-%

רווח נקי מפעולות רגילות

681

427

59.5

רווח נקי

908

643

41.2

תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון עצמי

12.9

8.6

 

תשואה הרווח הנקי להון עצמי

17.2

13.0

 

 

יחסים פיננסיים

 

31 בדצמבר

 

2007

2006

אשראי לציבור לסך המאזן

78%

77%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

79%

81%

הון עצמי לסך המאזן

5.83%

5.58%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.31%

0.44%

יחס הכיסוי התפעולי (1)

57.6%

56.7%

הוצאות תפעוליות ואחרות לסך ההכנסות (1)

59.5%

61.6%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.33%

10.75%

(1) ללא סעיפים חריגים.

לדיווחים והודעות קודמים