מידע כספי לשנת 2008

כ"א באדר, תשס"ט, 17 במרץ, 2009

הודעה לעיתונות דו"חות כספיים שנתיים לשנת 2008

אלי יונס: הישגי שנת 2008 והמשך הצמיחה בבנקאות
הקמעונאית מהווים תשתית הולמת להתמודדות עם אתגריה של השנה הקרובה 

 "לצד השלכות המשבר הפיננסי-כלכלי העולמי וההרעה במצב המשק, הבאות לביטוי בעיקר בסעיפי ההפרשה לחובות מסופקים וההשקעה בניירות ערך, ממשיך מזרחי-טפחות להציג התפתחות נאה בפעילות העסקית השוטפת וברווחיות.

ברווחי המימון נרשם בשנת 2008 גידול של 13 אחוז - רובו מהמגזר הקמעונאי. בתחום המשכנתאות הגדיל הבנק את נתח השוק שלו ל-34% בממוצע שנתי. בחדרי המסחר נרשם ב-2008 גידול של עשרות אחוזים בהיקף הפעילות וההכנסות, ובאשראי העסקי נרשמה צמיחה של למעלה מ-11%.
  
לצד המשך השיפור בתחום ההכנסות, הצלחנו לשלוט באופן משביע רצון בסעיפי ההוצאה. בשנה שעברה הסתכם הגידול בהוצאות התפעוליות והאחרות בקבוצה (ללא השפעת האיחוד לראשונה של דוחות בנק יהב) ב-3.0%, כשבסעיף המשכורות נרשמה עלייה מתונה אף יותר של 1.9%. מיזוג בנק אדנים לתוך הבנק יסייע גם הוא לחיסכון משמעותי בהוצאות המטה, תוך שימור נקודות המכירה.

 

בנק יהב, שרכישתו הושלמה אשתקד, צפוי לתרום לחיזוק הפעילות הקמעונאית של הקבוצה. יהב נמצא בתנופת התפתחות מואצת: הרחיב את הרישיון הקמעונאי, הכפיל את מערך הסינוף שלו, הקים מערכי ייעוץ והגדיל באופן ניכר את מצבת הלקוחות.

הלימות ההון של מזרחי-טפחות עמדה בסוף השנה על 11.31%. מאז תחילת 2009 גייסנו סכום של כ-725 מיליון ₪ - מהלך שמקרב אותנו משמעותית להשגת היעד של 12%, עוד לפני סוף השנה.

שנת 2009 טומנת בחובה סכנות לא מעטות אך בה-בעת גם סיכויים רבים. אני משוכנע, כי הישגי 2008, הצוות הניהולי המעולה שיש לנו בכל הדרגים, המחויבות והמסירות של כלל עובדי הבנק, יאפשרו לנו להתמודד היטב עם אתגרי התקופה ולהמשיך לצעוד בנתיב הצמיחה וההתפתחות", אומר מנכ"ל הבנק, אלי יונס.בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  ליום 31 בדצמבר 2008 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 בדצמבר

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

סך כל המאזן

114,012

95,317

19.6

ניירות ערך

9,259

6,145

50.7

אשראי לציבור

88,049

74,320

18.5

פיקדונות הציבור

91,779

75,290

21.9

הון עצמי

5,952

5,557

7.1

רווח ורווחיות

 

31 בדצמבר

 

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

רווח נקי מפעולות רגילות

601

681

(11.7)

רווח נקי

602

908

(33.7)

תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות להון עצמי

10.4

12.9

 

תשואת הרווח הנקי להון עצמי

10.4

17.2

 

 יחסים פיננסיים

 

31 בדצמבר

 

 

 

2008

2007

 

אשראי לציבור לסך המאזן

77.2%

78.0%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

80.5%

79.0%

הון עצמי לסך המאזן

5.2%

5.8%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.45%

0.31%

יחס הכיסוי התפעולי

57.1%

61.4%

הוצאות תפעוליות ואחרות לסך ההכנסות

61.2%

60.3%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.31%

11.33%

 

לדיווחים והודעות קודמים