מידע כספי לרבעון הראשון 2007

י"ד בסיון, תשס"ז, 31 במאי, 2007

הגורמים המרכזיים שתרמו לעלייה ברווחי הקבוצה ברבעון הראשון:
גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים (חומ"ס) בסך 63 מיליון ₪, כ- 15.6%, הנובע בעיקרו מגידול של כ-12% בהכנסות מפעילות שוטפת ומגידול של כ-22 מיליון ₪ בהכנסות מגביית ריבית בגין חומ"ס;
קיטון של 69 מיליון ₪, כ-58.0%, בהפרשה לחומ"ס הנובע בעיקר מהפרשה חריגה בסך 54 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד עקב יישום ההנחיות שנקבעו בחוזר בנק ישראל לעניין אופן חישוב ההפרשה לחומ"ס בגין אשראי לדיור (משכנתאות). בנוסף, קטנה ההפרשה לחומ"ס עקב צמצום ההפרשה בגין הלוואות לפי עומק הפיגור;
רווחים מהשקעה במניות נטו, בסך 38 מיליון ₪, עקב דיבידנד שהתקבל בגין מניות;
קיטון בסך 44 מיליון ₪ בהוצאות משכורת והוצאות נלוות, הנובע בעיקרו מרישום הפרשה לפנסיה ולפיצויים בסך 40 מיליון ₪ ברבעון המקביל, בגין תוכנית פרישה מרצון במסגרת הסכם עבודה שנחתם עם נציגות העובדים באפריל 2006;
רווח נטו מפעולות בלתי רגילות בסך 207 מיליון ₪, הכולל רווח בסך כ-199 מיליון ₪ ממכירת פעילות הקבוצה בקופות הגמל, ורווח בסך כ-8 מיליון ₪ ממכירת אחזקות הבנק בחברת מופת קרן הטכנולוגיה לישראל בע"מ.
הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את העלייה ברווחי הקבוצה:
ירידה בסך של כ-10 מיליון ₪ בהכנסות האחרות, הנובעת בעיקרה מירידה בהכנסות דמי ניהול מקרנות נאמנות עקב מכירת הפעילות בקרנות הנאמנות;
עלייה של כ-8 מיליון ₪ בהוצאות התפעוליות לבד מהוצאות שכר ונלוות, הנובעת ברובה מעלייה בהוצאות הפחת עקב גידול בהיקפי ההשקעות במחשוב ובתוכנה.

 

אלי יונס: התוצאות משקפות המשך עמידה ביעדי הבנק 

"תוצאות הרבעון הראשון של 2007 משקפות המשך עמידה ביעדי תוכנית העבודה שלנו. מגמת השיפור המתמשכת בפעילות הבנק באה לביטוי הן בצד ההכנסה, עם גידול של למעלה מ-15% ברווח מפעולות המימון והן בצד ההוצאה, עם קיטון בהוצאות התפעוליות בכלל ובהוצאות השכר בפרט, שירדו בכ-13%.

הירידה המשמעותית בהיקף החובות המסופקים בכ-58% הורידה את שיעור ההפרשה לכ-0.28% בלבד מסך תיק האשראי, נתון המצביע פעם נוספת על איכות תיק האשראי של מזרחי-טפחות.

תחום הייעוץ הפנסיוני, שהבנק ערוך ומוכן להיכנס אליו באופן מיידי, יאפשר לנו להרחיב את מקורות ההכנסה ולחפות על אובדן ההכנסות מפעילות קרנות הנאמנות וקופות הגמל כתוצאה מרפורמת בכר", אומר מנכ"ל הבנק, אלי יונס.

ההכנסות מעמלות תפעוליות - 253 מיליון ₪, גידול של כ-.2.4%

ההוצאות התפעוליות והאחרות - 467 מיליון ₪, קיטון של כ-7.2%

הוצאות השכר - 293 מיליון ₪, קיטון של כ-13.1%

יחס הון לרכיבי סיכון - 10.90%

 

פעילויות ואירועים מרכזיים: ינואר - מאי 2007 

מכירת פעילות קבוצת הבנק בקופות גמל- ב-5 במרץ 2007 הושלמה העסקה למכירת פעילות קבוצת הבנק בקופות גמל (למעט הפעילות באמצעות חברת נתיבות). ב-28 במרץ 2007 נחתם הסכם למכירת פעילות ניהול קופות הגמל של נתיבות.

 

השלמת רכישתן של מניות בנק אדנים בידי הבנק- ב-9 בפברואר 2007 רכש הבנק, בעקבות הסדר שאושר ע"י בית המשפט, את כל מניות בנק אדנים שהוחזקו בידי אחרים. בעקבות הרכישה הפך בנק אדנים מחברה ציבורית לחברה פרטית בבעלותו המלאה של הבנק.

 

רכישת השליטה בבנק יהב- ב-27 במרץ 2007 חתם הבנק על מזכר עקרונות לפיו ירכוש 50% מההון המונפק של בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ על הזכויות הנלוות לו.

 

רישום למסחר של שטרי הון מורכבים- ב-21 במאי 2007 פורסם תשקיף, במסגרתו יירשמו למסחר שטרי ההון המורכבים שהונפקו על ידי הבנק בחודש נובמבר 2006, המהווים "הון משני עליון" לעניין שמירת יחס הון מזערי.

 

משא ומתן לרכישת אחזקות בישראכרט- ב-27 במרץ 2007 הודיע הבנק, כי הוא מנהל מו"מ בדבר רכישת 10% מהון המניות של החברות ישראכרט בע"מ ויורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ.

 

חלוקת דיבידנד- ב-14 במאי 2007 החליט דירקטוריון הבנק על תשלום דיבידנד בסך של 200 מיליון ₪. יום התשלום נקבע ל-13 ביוני 2007.

 

הפעילות הבינלאומית- ב-4 באפריל 2007 קיבלה חברת הבת UMTB Securities Inc. רישיון לביצוע פעולות בניירות ערך הנסחרים בשוקי ההון בארה"ב וכן התקבלה כחברה ב-NASD (National Association of Security Dealers). החברה תעסוק במתן שירותי ברוקר דילר לקבוצת הבנק בארה"ב, והיא צפויה להתחיל לפעול במהלך שנת 2007; ב-2 בפברואר 2007 קיבל הבנק אישור של הבנק המרכזי של אורוגוואי לפתיחת נציגות במדינה זו. הנציגות, שנפתחה בחודש מאי, מופעלת באמצעות תאגיד עזר בבעלות מלאה של הבנק UMTB Uruguay SA.

 

בנק מזרחי טפחות בע"מ, נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים  

ליום 31 במרץ 2007 - במיליוני שקלים חדשים

 

סעיפי מאזן עיקריים

 

31 במרץ

שיעור

שינוי ב-%

2007

2006

ניירות ערך

 6,894

5,622

 22.6

אשראי לציבור

 71,452

 66,406

 7.6

פיקדונות הציבור

 75,250

71,501

 5.2

הון עצמי

 5,427

4,736

 14.6

סך כל המאזן

 95,747

 87,935

 8.9

 

רווח ורווחיות

 

 

רבעון ראשון

שיעור

שינוי ב-%

2007

2006

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 467

 404

 15.6

הפרשה לחובות מסופקים

 50

 119

(58.0)

הכנסות תפעוליות ואחרות

 328

 296

 10.8

הוצאות תפעוליות ואחרות

 467

 503

(7.2)

רווח נקי

 370

 53

 598.0

תשואת הרווח הנקי על ההון

 32.1%

 4.6%

 

רווח נקי מפעולות רגילות

 163

 53

 207.5

תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון

 13.3%

 4.6%

 

 

   

יחסים פיננסיים

 

31 במרץ

2007

2006

אשראי לציבור לסך המאזן

 75%

 76%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

 79%

 81%

הון עצמי לסך המאזן

 5.67%

 5.39%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

 0.28%

 0.72%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

 58.7%

 71.9%

יחס הון לרכיבי סיכון

 10.90%

 9.68%

 

לדיווחים והודעות קודמים