מידע כספי לרבעון הראשון 2008

כ"ב באייר, תשס"ח, 27 במאי, 2008

הודעה לעיתונות רבעון ראשון 2008 דוחות כספיים

כ"ב באייר, תשס"ח, 27 במאי, 2008

הגורם המרכזי שתרם לעלייה ברווחי הקבוצה מפעולות רגילות ברבעון הראשון בהשוואה לרבעון המקביל של 2007: 

 

  • הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, בנטרול הפרשה לירידת ערך בסך 19 מיליון ₪ של השקעות הבנק בקרנות ממונפות, גדל ב-101 מיליון ₪.

 

הגורמים המרכזיים שהשפעתם מיתנה את העליה ברווחי הקבוצה מפעולות רגילות: 

  • גידול של 10 מיליון ₪ חדשים בהפרשות בגין חובות מסופקים ומכשירי אשראי אחרים. הגידול נובע בעיקר מהפרשה בסך 19 מיליון ₪ לירידת ערך של השקעות הבנק במכשירים החשופים במישרין או בעקיפין לשוק המשכנתאות בארצות הברית או לקרנות ממונפות מכל סוג שהוא. נכון ליום 31 במרץ 2008 ביצע הבנק הפרשה לירידת ערך בגין השקעות אלה במלוא סכומן (מתוך השקעה מקורית בסך כ-157 מיליון ₪ - כ-35 מיליון דולר). 
  • ירידה של 45 מיליון ₪ בהכנסות התפעוליות והאחרות, עקב דיבידנד בסך 36 מיליון ₪ שהתקבל בגין מניות ברבעון הראשון אשתקד ולא התקבל ברבעון הנוכחי, וכן אובדן הכנסות דמי ניהול מקופות גמל בסך 22 מיליון ₪, עקב מכירת הפעילות בקופות הגמל. בנטרול השפעות אלו, גדלו ההכנסות התפעוליות ברבעון הראשון של שנת 2008 ב-13 מיליון ₪ לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 
  • עלייה של כ-15 מיליון ₪ בהוצאות התפעוליות מלבד הוצאות שכר ונלוות. יצוין, כי ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2007 היו נמוכות ביחס לממוצע השנתי, כך שלמעשה אין ברבעון הראשון של 2008 גידול בהוצאות אלו.

הגידול בפעילות העסקית, במערך הסינוף ובמצבת כוח-האדם.
מזרחי-טפחות ממשיך באופן רציף להגדיל את פעילותו העסקית בכלל ואת תחום הבנקאות הקמעונאית בפרט, תוך הרחבת מאגר הלקוחות של הבנק בעשרות אלפי לקוחות חדשים.

 

על מנת לתת מענה הולם להתפתחויות אלה, נעשתה בבנק עבודת מטה שבחנה בקפידה הן את נושא הפריסה הסניפית והן את התאמת מצבת כוח האדם לקצב הצמיחה בפעילות לאורך זמן. כפועל יוצא ממהלך תקינה יסודי ומדוקדק גייס הבנק בשנה החולפת ועד תום הרבעון הראשון של 2008 כ-270 עובדים חדשים, אשר ברובם הופנו למערך הסינוף, לצורך איוש נקודות מכירה וסניפים חדשים וכן על מנת להמשיך ולשפר את רמת השירות ויכולת השיווק בסניפים קיימים. חלק מן העובדים החדשים הוצבו במוקד הטלפוני, המהווה גורם מרכזי הן בפעילות גיוס הלקוחות והן בהיבט השירות השוטף ללקוחות ותיקים וחדשים. תהליך זה הושלם.

 

המשכורות וההוצאות הנלוות בקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון ב-312 מיליון ₪, לעומת 293 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.5%.

בנטרול השפעת עלות ההתרחבות בפעילות העסקית וגידול זמני בסך 2 מיליון ₪ שחל בהפרשה לחופשה, הסתכם הגידול במשכורות ובהוצאות הנלוות בכ-2.4% בלבד.

 
 

 חלוקת דיבידנד 

  

להלן פירוט הדיבידנדים שחולקו על ידי הבנק החל משנת 2006 ועד לדוחות כספיים אלה (בסכומים מדווחים):

 

תאריך תשלום

    דיבידנד למניה (באגורות)

 דיבידנד ששולם (מיליוני ₪)

13 בספטמבר 2006

       57.00

    125

19 בדצמבר 2006

       91.41

    200

13 ביוני 2007

       90.49

    200

19 בספטמבר 2007

       56.46

    125

19 בדצמבר 2007

       33.82

    75

19 בפברואר 2008

       33.80

    75

11 ביוני 2008

       33.78

    75 (הוכרז ב-19 במאי 2008)

 
 

 אלי יונס: התוצאות משקפות המשך ההתרחבות בפעילות העסקית 

  

"תוצאות הרבעון הראשון של 2008 מצביעות על המשך ההתרחבות בפעילות העסקית שלנו ועמידה ביעדי תוכנית העבודה. עובדה זו באה לביטוי הן ברווח מפעילות שוטפת - עם גידול של קרוב ל-18% ברווחי המימון של הבנק - והן בסעיף הוצאות השכר ממנו משתקף, בין השאר, הגידול המאסיבי במספר הלקוחות החדשים שלנו וכפועל יוצא מכך - צמיחה במספר הסניפים ונקודות המכירה יחד עם המשך הרחבת מערכות הבנקאות הישירה והמוקד הטלפוני בראשן. גם בתחום ההכנסות רושם הבנק שיפור מתמשך ומצליח בעקביות לפצות את עצמו על אובדן ההכנסות מדמי ניהול קופות הגמל, כתוצאה מרפורמת בכר. עוד ראוי לציין, כי הישגי הבנק ברבעון הראשון מתעצמים, לנוכח השלכותיה על שורת הרווח הנקי של ההחלטה למחוק את שארית ההשקעה בקרנות ממונפות בארה"ב, ולחסלה סופית. מהלך זה נעשה מתוך גישה שמרנית והערכה ריאלית של שווי ההשקעה, נכון למועד פרסום הדוחות, כמו-גם חוסר הוודאות באשר לסיכויי החזרת הערך בעתיד הקרוב. בימים אלה אושרה בדירקטוריון תוכנית תגמול ייחודית למנהלים, היוצרת זיקה הדוקה בין תוצאותיו העסקיות של הבנק מפעולות רגילות להטבות למנהלים. העובדה, כי תקופת תוכנית התגמול חופפת את תקופת התוכנית האסטרטגית החמש-שנתית שהשקנו לפני מספר חודשים, מבטיחה התגייסות ומחויבות מלאה של ציבור המנהלים המקצועי והמסור שלנו, ליעדיו ומטרותיו של הבנק בתחום העסקי", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.

 
 

 בנק מזרחי טפחות בע"מ נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

  

ליום 31 במרץ 2008 - במיליוני שקלים חדשים

 

 סעיפי מאזן עיקריים

  

 

31 במרץ

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

ניירות ערך

4,096

6,894

(40.6)

אשראי לציבור

75,117

71,452

5.1

פיקדונות הציבור

73,237

75,250

(2.7)

הון עצמי

5,621

5,427

3.6

סך כל המאזן

94,690

95,747

(1.1)

 

 

רווח ורווחיות

 

 

31 במרץ

שיעור

 

2008

2007

שינוי ב-%

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

549

467

 17.6

הפרשה לחובות מסופקים

41

50

(18.0)

הכנסות תפעוליות ואחרות

283

328

(13.7)

הוצאות תפעוליות ואחרות

501

467

 7.3

רווח נקי

180

370

(51.4)

תשואת הרווח הנקי על ההון

13.5%

32.1%

  -

רווח נקי מפעולות רגילות

180

163

 10.4

תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון

13.5%

13.3%

  -

 

 

יחסים פיננסיים

 

 

31 במרץ

 

2008

2007

אשראי לציבור לסך המאזן

79%

75%

פיקדונות הציבור לסך המאזן

77%

79%

הון עצמי לסך המאזן

5.94%

5.67%

הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור

0.22%

0.28%

הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

60.2%

58.7%

יחס הון לרכיבי סיכון

11.28%

10.90%

  

 

ניהול Footer: ניהול קטגוריות , ניהול קישורים

לדיווחים והודעות קודמים